1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 10.09.2014

Výukové materiály z psychiatrie na Internetu

 • Psychiatrie: pro 5. ročník (CZ, 2011) - prezentace přednášek z psychiatrie pro studenty 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • Základy biologické psychiatrie (CZ, 2013) - soubor 6 prezentací s komentáři a testem znalostí pro volitelný předmět B01363 na e-learningovém portálu 1. LF UK
 • Pro zobrazení odkazů na další výukové materiály z psychiatrie na Internetu klikněte na nadpis nebo přejděte na Výukový portál 1. LF UK.

 


 


zfisar 27.11.2017

Modelové otázky z psychiatrie (test)

Testovací nebo výukový režim prohlížení otázek z neinovované databáze 670 otázek.

zfisar 08.10.2013

Studijní literatura

PSYCHIATRIE - STUDIJNÍ LITERATURA - 2013

Základní prameny:

 • Raboch J., Pavlovský P. et al.: Psychiatrie. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2012.
 • Raboch J. a kol.: Psychiatrie – testy. 2. vyd. Galén, Karolinum, Praha 2010.

Doporučená literatura:

 • Raboch J., Pavlovský P., Janotová D.: Psychiatrie – minimum pro praxi. 4. vyd. Praha, Triton 2006.
 • Fišar Z. a kol.: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. 2. vyd. Grada, Praha 2009.
 • Herman E., Praško J., Seifertová D.: Konziliární psychiatrie. Grada, Praha 2009.
 • Höschl C., Libiger J., Švestka J., Psychiatrie (II. doplněné a opravené vydání). Praha, 2004, Tigis.
 • Jirák, R. a kol.: Gerontopsychiatrie. Galén, 2013
 • Češková, E. Schizofrenie a její léčba. 2., rozš. vyd. Praha, Maxdorf , 2007.
 • Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie. 4. vyd. Grada, 2012.
 • Raboch J., Jirák R., Paclt I.: Psychofarmakologie pro praxi. Triton, 2007.
 • Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. 6., aktual. vyd. Portál, Praha, 2012. 
 • Malá, E.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Portál, Praha 2005.
 • Papežová, H.: Spektrum poruch příjmu potravy. Grada, Praha 2010.
 • Praško J., Látalová K., Ticháčková, A., Stárková, L.: Klinická psychiatrie. Tigis, Praha 2011.

Pro anglickou paralelku:

 • Raboch J., Pavlovský P. et al.: Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004.
 • Gelder M. et al.: New Oxford Textbook of Psychiatry. 2nd ef. Univ. Oxford, UK 2009.
 • Hales R.E.,Yudofsky S.C., Gabbard G.O.: The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry. 5th ed. Amer. Psychiat.Publishing, 2009.
 • Kasper S.Z., H.-P. Volz: Psychiatrie compact. Thieme 2003.
 • Gabbard G.O.: Textbook of Psychotherapeutic Treatments. Amer. Psychiat. Publishing, 2009.
 • Rush, J., First, M., Blacker, D.: Handbook of Psychiatric Measures, Second ed., American Psychiatric Publishing, 2007.