1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 06.11.2023

Výukové materiály z psychiatrie na Internetu

CZ

EN

Další/Other

 

 

zfisar 08.04.2020

Studijní literatura

PSYCHIATRIE - STUDIJNÍ LITERATURA

Základní prameny:

 • Raboch J., Pavlovský P. et al.: Psychiatrie. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2012.
 • Raboch J. a kol.: Psychiatrie – testy. 2. vyd. Galén, Karolinum, Praha 2010.

Doporučená literatura:

 • Raboch J., Pavlovský P., Janotová D.: Psychiatrie – minimum pro praxi. 4. vyd. Praha, Triton 2006.
 • Fišar Z. a kol.: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. 2. vyd. Grada, Praha 2009.
 • Herman E., Praško J., Seifertová D.: Konziliární psychiatrie. Grada, Praha 2009.
 • Höschl C., Libiger J., Švestka J., Psychiatrie (II. doplněné a opravené vydání). Praha, 2004, Tigis.
 • Jirák, R. a kol.: Gerontopsychiatrie. Galén, 2013
 • Češková, E. Schizofrenie a její léčba. 2., rozš. vyd. Praha, Maxdorf , 2007.
 • Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie. 4. vyd. Grada, 2012.
 • Raboch J., Jirák R., Paclt I.: Psychofarmakologie pro praxi. Triton, 2007.
 • Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. 6., aktual. vyd. Portál, Praha, 2012. 
 • Malá, E.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Portál, Praha 2005.
 • Papežová, H.: Spektrum poruch příjmu potravy. Grada, Praha 2010.
 • Praško J., Látalová K., Ticháčková, A., Stárková, L.: Klinická psychiatrie. Tigis, Praha 2011.

Pro anglickou paralelku:

 • Raboch J., Pavlovský P. et al.: Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004.
 • Gelder M. et al.: New Oxford Textbook of Psychiatry. 2nd ef. Univ. Oxford, UK 2009.
 • Hales R.E.,Yudofsky S.C., Gabbard G.O.: The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry. 5th ed. Amer. Psychiat.Publishing, 2009.
 • Kasper S.Z., H.-P. Volz: Psychiatrie compact. Thieme 2003.
 • Gabbard G.O.: Textbook of Psychotherapeutic Treatments. Amer. Psychiat. Publishing, 2009.
 • Rush, J., First, M., Blacker, D.: Handbook of Psychiatric Measures, Second ed., American Psychiatric Publishing, 2007.
zfisar 02.04.2020

Modelové otázky z psychiatrie (test)

Testovací nebo výukový režim prohlížení otázek z neinovované databáze 670 otázek (2009).

zfisar 08.04.2020

Další materiály o biologické psychiatrii

 •  Deprese, antidepresiva a membrány (CZ, 2009) - východiska výzkumu v této oblasti a jeho výsledky na Psychiatrické klinice 1. LF UK
 • Vybrané kapitoly z psychiatrie (CZ, 2007) - soubor 6 prezentací s namluveným komentářem: 1. Historie psychiatrie ve světě, 2. Historie psychiatrie v České republice, 3. Poruchy nálady - základní pojmy, 4. Poruchy nálady - neurobiologie, 5. Psychózy - základní pojmy, 6. Psychózy - neurobiologie
 • Biologická psychiatrie (CZ, 2006) - soubor 11 prezentací přednášek z biologické psychiatrie. 1. Neurochemie, 2. Mechanismy účinků psychofarmak, 3. Neurobiologie poruch nálady, 4. Neurobiologie schizofrenie, 5. Biochemické vyšetřovací metody, 6. Experimentální metody (dalších 6 samostatných prezentací)
 • Úvod do biologické psychiatrie(CZ, 2006) - výukový materiál (neurony, synapse, neuromediátory, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, afektivní poruchy, demence)
 • Biochemické hypotézy afektivních poruch(CZ, 1999) - výukový materiál (Z. Fišar: Biochemické hypotézy afektivních poruch, Galén, Praha 1998, 103 stran)

 • Fluorescenční spektroskopie v neurovědách(CZ, 2009) - principy fluorescenční spektroskopie, fluorofory v biomedicíně, vzorové experimenty