1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 07.10.2020

Výuka - Otázky ke zkouškám

Otázky ke zkouškám z psychiatrie:

5. ročník :

Obecná psychiatrie:

Historie psychiatrie
Klasifikační systémy v psychiatrii
Vývoj lidské psychiky
Genetika v psychiatrii
Neurobiologie duševních poruch
Neurotransmiterové systémy
Příčiny vzniku duševních poruch
Psychiatrické vyšetření
Psychologické vyšetřovací metody v psychiatrii
Komunikace s pacientem
Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (biochemie, zobrazovací metody, EEG, PPG)
Vědomí a jeho poruchy
Emoce a jejich poruchy
Vnímání a jeho poruchy
Myšlení a jeho poruchy
Paměť a její poruchy
Osobnost a její poruchy
Jednání a vůle a jejich poruchy
Intelekt a jeho poruchy
Suicidální jednání a sebepoškozování
Agrese a násilí
První pomoc v psychiatrii
Právní postavení duševně nemocných
Etické normy, humanizace a destigmatizace v psychiatrii
Psychoterapie v léčbě duševních poruch
Základní psychoterapeutické směry
Formy a prostředky psychoterapie
Biologická terapie (EKT, rTMS, chronobiologie)
Antipsychotika
Antidepresiva
Stabilizátory nálady
Anxiolytika a hypnotika
Stimulancia
Kognitiva a nootropika
Specifika farmakoterapie dětského věku
Soudní psychiatrie, způsobilost k právním úkonům
Transkulturální psychiatrie
Sociální psychiatrie
Matrimonologie
Léčba závislostí na návykových látkách

Speciální psychiatrie:
Alzheimerova demence
Vaskulární demence
Demence kromě Alzheimerovy a vaskulární
Organicky podmíněné psychické poruchy kromě demence
Deliria
Duševní poruchy u interních, neurologických, onkologických nemocí
Epilepsie
Poruchy vyvolané užíváním alkoholu
Poruchy vyvolané užíváním opioidů
Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů
Poruchy vyvolané užíváním stimulancií a halucinoganů
Patologické hráčství
Odvykací stav u závislosti na alkoholu
Schizofrenie
Schizoafektivní porucha
Akutní a přechodné psychotické poruchy, schizotypní porucha
Porucha s bludy
Afektivní poruchy
Bipolární afektivní porucha a cyklothymie
Fobické úzkostné poruchy
Obsedantně kompulzivní porucha
Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
Posttraumatická stresová porucha
Dissociativní poruchy
Somatoformní poruchy
Poruchy příjmu potravy
Poruchy spánku a bdění
Duševní poruchy spojené s šestinedělím, menstruačním cyklem a menopauzou
Sexuální dysfunkce
poruchy pohlavní identity
poruchy sexuální preference
Poruchy osobnosti
Mentální retardace
Pervazivní vývojové poruchy
Hyperkinetické poruchy (ADHD)
Tikové poruchy
Schizofrenie, afektivní a neurotické poruchy v dětství a dospívání
Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání


 

Examination questions in psychiatry:

General psychiatry:
History of psychiatry
Classification of mental and behavioural disorders
Development of human psyche
Genetics of mental disorders
Neurobiology of mental disorders
Neurotransmitter systems
Etiology of mental disorders
Psychiatric examination
Psychological assessment and tests
Communication with patients
Auxiliary examination methods: biochemical and toxicological tests, imaging methods , electroencephalography and phalopletysmography
Consciousness and its disorders
Emotions and their disorders
Perception and its disorders
Thinking and its disorders
Memory and its disorders
Personality disorders
Acting, behaviour and volition and their disorders
Intellect and its disorders
Suicidality and self-harm
Aggression and violence
First aid in emergencies in psychiatry
The legal status of mentally ill
Ethic issues in psychiatry
Psychotherapy as treatment method and its indications
Basic schools of psychotherapy
Forms and methods of psychotherapy
ECT, rTMS, chronobiology
Antipsychotics typical and atypical
Tricyclic antidepressants, SSRI, SNRI and other with dual mechanism of action
Mood stabilizers
Hypnotics and anxiolytics
Psychostimulants
Cognitives
Specifics of childhood pharmacotherapy
Forensic psychiatry
Transcultural psychiatry
Social psychiatry
Marriage and family
A comprehensive treament program for addictions to psychoactive substances


Special psychiatry:

Alzheimer's disease
Vascular dementia
Dementia except Alzheimer's disease and vascular dementia
Organic mental disorders except dementia
The delirious states
Comorbid mental disorders in internal , neurological and oncological diseases
Epilepsy
Mental disorders caused by alcohol use
Mental disorders caused by opioids use
Mental disorders caused by cannabinoids use
Mental disorders caused by stimulants and hallucinogens use
Pathological Gambling
Withdrawal states - alcohol abuse
Schizophrenia
Schizoaffective disorder
Acute and transient psychotic disorder and schizotypal disorder
Delusional disorder
Affective disorders
Bipolar affective disorder and cyclothymia
Phobic anxiety disorders
Obsessive-compulsive disorder
Acute stress reaction, adjustment disorder
Posttraumatic stress disorder
dissociative disorders
Somatoform and dissociative (conversion) disorders
Eating disorders
Sleep/wake cycle disorders
Mental disorders associated with the puerperium, menstrual cycle and menopause
sexual dysfunctions
gender identity disorder
paraphilias
Specific personality disorders
Mental retardation
Pervasive developmental disorders
Hyperkinetic disorder (ADHD)
Tic disorders
Schizophrenia, affective and neurotic disorders in childhood and adolescence
Eating disorders in childhood and adolescence

 

Otázky ke zkoušce z psychosociálního vývoje: