1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
19.10.2016

Výuka - Otázky ke zkoušce z psychiatrie - bakalářské studium

OTÁZKY  PRO BAKALÁŘSKÉ  STUDIUM

OBECNÁ  PSYCHIATRIE

 

 1. Psychiatrické vyšetření a pomocné vyšetřovací metody 
 2. Agrese a násilí, přístup k agresivnímu pacientovi 
 3. Osobnost: formování, typologie, depersonalizace 
 4. Vědomí a jeho poruchy
 5. Pudy a instinkty
 6. Emoce a její poruchy
 7. Myšlení a jeho poruchy
 8. Vnímání a jeho poruchy
 9. Paměť a její poruchy
 10.  Vůle a její poruchy
 11.  Psychoterapie – základní školy
 12.  První pomoc v psychiatrii
 13.  Zásady přístupu k duševně nemocnému
 14.  Možnosti léčby v psychiatrii - psychofarmaka (základní rozdělení), další biologická léčba, psychosociální přístupy 
 15. Nedobrovolná léčba v psychiatrii, ochranné léčené, omezovací prostředky 
 16.  Organizace psychiatrické péče (ambulance, denní stacionáře, krizová centra, ústavní péče) 
 17.  Stigma psychiatrie - možnosti ovlivnění 
 18. Týrání dětí, domácí násilí, možnosti intervence

 

 

SPECIÁLNÍ  PSYCHIATRIE

 

 1. M. Alzheimer, klinický obraz, léčba
 2. Demence: rozdělení,  sekundární demenciální syndromy (vaskulární, infekční, metabolické, toxické, traumatické)
 3. Nealkoholové delirium
 4. Závislost na alkoholu, odvykací stav, léčebné postupy, další duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu 
 5. Duševní poruchy vyvolané požíváním opioidů, kanabionidů, stimulancií, sedativ a hypnotik, léčba 
 6. Gamblerství a další nelátkové závislosti 
 7. Schizofrenie, klinické formy 
 8. Další psychotické poruchy - trvalá porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, schizoafektivní poruchy 
 9. Afektivní poruchy - rozdělení, základní terapeutické přístupy k depresivnímu a manickému pacientovi, BAP  
 10.  Deprese, suicidální pacient, akutní intervence, léčebné strategie 
 11.  Obsedantně kompulzivní porucha 
 12.  Úzkostné poruchy 
 13.  Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení  
 14.  Disociační poruchy, somatoformní poruchy 
 15.  Specifické poruchy osobnosti 
 16.  Poruchy příjmu potravy 
 17.  Poruchy psychického vývoje, specifické vývojové poruchy (por. řeči, por. školních dovedností, autismus) 
 18.  Poruchy chování a emocí se začátkem v dětském věku (ADHD...) 
 19.  Mentální retardace 
 20.  Sexuologie: poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference a sexuální dysfunkce

 

 

                                         Otázky pro magisterské studium nutriční specialista  2016

 1. Diagnózy poruch příjmu potravy a jejich prevalence
 2. Včasné známky onemocnění a tělesné následky poruch příjmu potravy
 3. Rizikové faktory u poruch příjmu potravy, biologické, psychologické a sociální
 4. Reakce na stres a PTSD a poruchy příjmu potravy, nežádoucí životní události a   vznik onemocnění
 5. Psychické následky hladovění a zvracení a poruch příjmu potravy
 6. Sociální dopad poruch příjmu potravy, vztahy a pracovní zařazení
 7. Komorbidní onemocnění. Jak mohou ovlivnit onemocnění i léčbu, jak vypadá komplexní specializovaný program
 8. Úzkostné a depresivní poruchy a poruchy příjmu potravy
 9. Poruchy osobnosti a púoruchy příjmu potravy
 10. Návykové látky, craving a psychogenní přejídání
 11. Psychosociální vývoj a poruchy příjmu potravy
 12. Motivace k léčbě u poruch příjmu potravy  
 13. Léčebné metody, včetně farmakoterapie a úspěšnost léčby
 14. Sebepoškozování, mortalita a suicidalita poruch příjmu potravy
 15. Úloha nutričního specialisty v léčbě poruch příjmu potravy 
 16. Týmová práce v léčbě poruch příjmu potravy, předání pacienta a supervize
 17. Prevence, metody, účinnost, úloha nových technologií
 18. Úloha nutričního terapeuta v prevenci poruch příjmu potravy
 19. Psychoedukace, práce s manuálem a kognitivně behaviorální terapie
 20. Relaxační metody v psychosomatické praxi
 21. Psychodynamické přístupy v léčbě poruch příjmu potravy
 22. Svépomocné skupiny a psychosociální intervence
 23. Práce s rodinnou a rodinná terapie u poruch příjmu potravy
 24. Co je to remise u poruch příjmu potravy a význam doléčování
 25. Etická úskalí v léčbě poruch příjmu potravy  

počet zobrazení: 6069 autor: zfisar, poslední aktualizace: 19.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.