1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 10.05.2024

Výuka psychiatrie / Teaching psychiatry

  • KONTAKT PRO STUDENTY / CONTACT FOR STUDENTS:

Sekretariát / Secretariat: Štěpán David, stepan.david@lf1.cuni.cz , tel.: 22496 5345

Odpovědná osoba za výuku na klinice / Responsible person for the education:

as. MUDr. Gabriela Jirečková, gabriela.jireckova@vfn.cz , tel. 22496 5357

Dotazy a žádosti týkající se studia zasílejte výhradně zástupci přednosty pro vzdělávací činnost nebo do sekretariátu.CZ
Výuka v češtině / Teaching in Czech

13. 5. - 7. 6. 2024EN

Výuka v angličtině / Teaching in English

28. 10. - 22. 11. 2024 

  • Lectures
  • Practical training
  • Groups
  • Credit test schedule


Rezervace přednáškových místností ZDE

 

Charakteristika oboru:

Výuka psychiatrie v oboru lékařství probíhá na 1. lékařské fakultě UK ve čtyřtýdenních blocích v 5. ročníku. Do programu jsou zařazeny povinně volitelné kursy různého zaměření. Studenti navštíví Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, Sexuologický ústav na Karlově náměstí, Protialkoholní a protidrogové oddělení u Apolináře. V odpoledních hodinách je organizována nepovinná výuka. V rámci výuky jsou probrány všechny základní duševní choroby a poruchy. Důraz je kladen na práci studentů s pacienty. Kurz je zakončen vypracováním chorobopisu, absolvováním písemného testu a ústní závěrečnou zkouškou.

Hlavní oblasti psychiatrie, s nimiž jsou studenti obeznámeni v přednáškách jsou historie a organizace psychiatrie, obecná psychiatrie, afektivní poruchy, schizofrenie, organické duševní poruchy, poruchy osobnosti, farmakoterapie, dětská psychiatrie, sexuální deviace, neurotické poruchy a psychoterapie, biologická psychiatrie, návykové poruchy. Další výuka probíhající v povinně volitelných seminářích zahrnuje psychogenní poruchy příjmu potravy, praktické využití psychoterapeutických technik (arteterapie, relaxační techniky apod.), psychiatrickou sexuologii, forenzní psychiatrii, psychodynamiku duševních poruch a biologickou psychiatrii.

Vědecká práce je zaměřena na studium biochemické, genetické a EEG problematiky funkčních psychóz, zejména z hlediska studia vlivu psychofarmak. V biochemické oblasti jsou studovány mechanismy a faktory ovlivňující účinky psychofarmak na molekulární úrovni, z klinického hlediska jsou sledovány hladiny psychofarmak s možností jejich klinického využití. Genetická práce je vedena snahou o studium souboru pacientů definovaných parametry, které slibují homogenizaci těchto skupin, zejména z hledisek psychofarmakogenetických.

Psychiatrická klinika poskytuje léčebně preventivní péči jak lůžkovou, tak ambulantní pro pacienty s psychickými obtížemi. Provádí též konziliární službu pro VFN a pro všechna česká pracoviště a zařízení, která si ji vyžádají. Celostátně provádí též superkonziliární službu a vypracovává na žádost fakulty ústavní posudky. V roce 1964 byla na Psychiatrické klinice založena linka důvěry. Na klinice jsou dále vybudována specializovaná centra pro poruchy příjmu potravy, lithiová ambulance, centrum psychiatrické sexuologie a forensní psychiatrie. V individuálních případech poskytujeme nadstandardní péči.