1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 25.09.2020

Výuka na Psychiatrické klinice

Informace k výuce kruhů 5011 a 5012

 

Organizace výuky na 1. LF UK v zimním semestru 2020-2021

Rezervace přednáškových místností
ZDE  

 

Charakteristika oboru:

Výuka psychiatrie v oboru lékařství probíhá na 1. lékařské fakultě UK ve čtyřtýdenních blocích v 5. ročníku. Do programu jsou zařazeny povinně volitelné kursy různého zaměření. Studenti navštíví Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, Sexuologický ústav na Karlově náměstí, Protialkoholní a protidrogové oddělení u Apolináře. V odpoledních hodinách je organizována nepovinná výuka. V rámci výuky jsou probrány všechny základní duševní choroby a poruchy. Důraz je kladen na práci studentů s pacienty. Kurz je zakončen vypracováním chorobopisu, absolvováním písemného testu a ústní závěrečnou zkouškou.

Hlavní oblasti psychiatrie, s nimiž jsou studenti obeznámeni v přednáškách jsou historie a organizace psychiatrie, obecná psychiatrie, afektivní poruchy, schizofrenie, organické duševní poruchy, poruchy osobnosti, farmakoterapie, dětská psychiatrie, sexuální deviace, neurotické poruchy a psychoterapie, biologická psychiatrie, návykové poruchy. Další výuka probíhající v povinně volitelných seminářích zahrnuje psychogenní poruchy příjmu potravy, praktické využití psychoterapeutických technik (arteterapie, relaxační techniky apod.), psychiatrickou sexuologii, forenzní psychiatrii, psychodynamiku duševních poruch a biologickou psychiatrii.

Vědecká práce je zaměřena na studium biochemické, genetické a EEG problematiky funkčních psychóz, zejména z hlediska studia vlivu psychofarmak. V biochemické oblasti jsou studovány mechanismy a faktory ovlivňující účinky psychofarmak na molekulární úrovni, z klinického hlediska jsou sledovány hladiny psychofarmak s možností jejich klinického využití. Genetická práce je vedena snahou o studium souboru pacientů definovaných parametry, které slibují homogenizaci těchto skupin, zejména z hledisek psychofarmakogenetických.

Psychiatrická klinika poskytuje léčebně preventivní péči jak lůžkovou, tak ambulantní pro pacienty s psychickými obtížemi. Provádí též konziliární službu pro VFN a pro všechna česká pracoviště a zařízení, která si ji vyžádají. Celostátně provádí též superkonziliární službu a vypracovává na žádost fakulty ústavní posudky. V roce 1964 byla na Psychiatrické klinice založena  linka důvěry. Na klinice jsou dále vybudována specializovaná centra pro poruchy příjmu potravy, lithiová ambulance, centrum psychiatrické sexuologie a forensní psychiatrie. V individuálních případech poskytujeme nadstandardní péči.