1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 25.09.2014

Výuka - Otázky ke zkoušce z psychiatrie - 5. ročník

Otázky ke zkoušce z psychiatrie pro studenty 5. ročníku oboru lékařství

OBECNÁ PSYCHIATRIE A LÉČBA DUŠEVNÍCH PORUCH

1) Historie psychiatrie

2) Epidemiologie duševních poruch

3) Klasifikační systémy v psychiatrii

4) Příčiny vzniku duševních poruch

5) Genetika v psychiatrii

6) Etické problémy v psychiatrii

7) Systém psychiatrické péče v ČR, komunitní psychiatrie

8) Vědomí a jeho poruchy

9) Emoce a jejich poruchy

10) Myšlení a jeho poruchy

11) Vnímání a jeho poruchy

12) Paměť a její poruchy (včetně amnestického syndromu, syndromu demence, pseudodemence)

13) Jednání, chování a vůle a jejich poruchy

14) Suicidální jednání a sebepoškozování

15) Intelekt a jeho poruchy

16) Osobnost a její poruchy

17) Agrese a násilí

18) Právní postavení duševně nemocných, stigma duševní nemoci a zásady přístupu k duševně nemocnému (včetně hospitalizace a léčba bez souhlasu pacienta)

19) Soudně znalecká činnost psychiatrie (svéprávnost, ochranné psychiatrické léčení, zabezpečovací detence, hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění)

20) Psychoterapie jako léčebná metoda a její indikace

21) Základní psychoterapuetické směry

22) Formy a prostředky psychoterapie

23) Psychoedukace a rehabilitace duševních poruch

24) Manželství a rodina

25) Psychické poruchy u dětí a dospívajících – specifické právní, diagnostické a terapeutické přístupy

26) Transkulturální psychiatrie

27) Elektrokonvulzivní terapie a jiné stimulační metody

28) Chronobioterapie, léčba jasným světlem a spánkovou deprivací

29) Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (biochemická a endokrinologická vyšetření, základní zobrazovací metody, EEG, PPG)

30) Psychologické vyšetřovací metody

31) Hypnotika a anxiolytika

32) Antidepresiva tricyklická, SSRI, SNRI a jiná duálně působící

33) Stabilizátory nálady (tymoprofylaktika), stimulancia a kognitiva

34) Antipsychotika klasická a atypická

35) Substituční a psychofarmakologické možnosti léčby závislosti na různých psychoaktivních látkách

36) Komplexní program léčby závislostí na psychoaktivních látkách

37) První pomoc při naléhavých stavech v psychiatrii


SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE

1) Alzheimerova choroba - klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba

2) Vaskulární demence - klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba

3) Demence kromě Alzheimerovy choroby a vaskulárních demencí

4) Organické duševní poruchy kromě demencí (psychotické poruchy, afektivní a úzkostné poruchy, emoční labilita, mírná kognitivní porucha, změny osobnosti)

5) Deliriózní stavy s/bez přítomnosti demence – klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba

6) Duševní poruchy způsobené požíváním alkoholu

7) Duševní poruchy způsobené požíváním psychoaktivních látek (mimo alkoholu)

8) Odvykací stav u závislosti na alkoholu – klinický obraz, diferenciální diagnóza a léčba

9) Duševní poruchy spojené s šestinedělím, menstruačním cyklem a klimaktériem

10) Duševní poruchy u interních (endokrinních, kardiovaskulárních, hematologických, gastrointestinálních, metabolických), neurologických (onemocnění bazálních ganglií, roztroušené sklerózy, syndromu spánkové apnoe atd.) a onkologických onemocnění

11) Akutní a přechodné psychotické poruchy a schizotypní porucha - diagnostika a léčba

12) Schizofrenie a schizoafektivní porucha – pojem, diagnostika a etiopatogeneze

13) Schizofrenie – průběhové varianty onemocnění a léčba

14) Trvalá porucha s bludy a schizoafektivní porucha

15) Depresivní epizoda, rekurentní depresivní porucha a dystymie

16) Bipolární afektivní porucha a cyklotymie

17) Akutní reakce na stres, poruchy přizpůsobení a posttraumatická stresová porucha

18) Obsedantně kompulzivní porucha, návykové a impulzivní poruchy

19) Fobické úzkostné poruchy, panická porucha a generalizovaná úzkostná porucha

20) Somatoformní a dissociativní (konverzní) poruchy

21) Poruchy spánku a bdění

22) Poruchy příjmu potravy

23) Specifické poruchy osobnosti

24) Sexuální deviace a dysfunkce

25) Mentální retardace

26) Pervazivní vývojové poruchy

27) Hyperkinetické poruchy (ADHD) a tikové poruchy

28) Schizofrenie, afektivní a neurotické poruchy v dětství a dospívání

29) Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání


počet zobrazení: 9205 poslední aktualizace: schamb, 25.09.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.