1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
22.04.2016

Informace o odděleních Psychiatrické kliniky

Oddělení 1

 • Uzavřené, ženské, příjmové oddělení, s kapacitou 16 lůžek.

 • Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu celého spektra akutních duševních poruch - především psychotických stavů (schizofrenií), afektivních poruch (depresivních poruch, bipolárních afektivních poruch), problematiku komplikací závislostí a závažných somatických onemocnění (delirií), stavů po sebevražedných pokusech a těžkých poruch osobností.

 • V diagnostice nabízíme komplexní psychologické vyšetření, EEG, zobrazovací metody (CT, MR). V rámci širší diagnostiky lze rutinně provést objektivní zhodnocení psychického stavu pomocí standardizovaných škál, včetně určení biologických markerů afektivních poruch z periferní krve.

 • Poskytujeme léčbu biologickou (psychofarmaka a další biologické terapie jako elektrokonvulzivní terapie, rTMS), podpůrně psychoterapeutickou (individuálně, skupinově, arteterapie), psychoedukace (prevence psychóz, rodinná edukace, preventivní program zaměřený na zdravý životní styl u pacientů se schizofrenií „Program pro dobré zdraví“). Tento garantovaný edukační program probíhá přímo na Psychiatrické klinice 1. LF UK, Praha 2, lze se do něj přihlásit osobně, po skončení hospitalizace, nebo přes http://www.ppdz.cz/.

Vedoucí lékař:

as. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., Tel.: +420 224 965 358, 5372

Lékaři oddělení:

as. MUDr. Alena Lambertová,

MUDr. Daniela Domluvilová     Tel.: +420 224965358; Daniela.Domluvilova(zavinac)vfn.cz

Staniční sestra:

Helena Krejčíková, Tel.: +420 224 965 372

Sociální pracovnice:

Iva Dlouhá, Tel.: +420 224 965 362

 

 

Oddělení 3

 • oddělení pro poruchy příjmu potravy

Vedoucí lékař:

MUDr. Petra Holanová

Staniční sestra:

Radka Blumenthalová

Sociální pracovnice:

Iva Dlouhá, Tel.: +420 224 965 362

 

 

Oddělení 4

 • Uzavřené koedukované gerontopsychiatrické oddělení s kapacitou 28 lůžek.

 • Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu duševních poruch ve stáří - především demencí (Alzheimerovy choroby, vaskulárních demencí apod.), delirantních stavů, organických psychóz, úzkostných a depresivních poruch i problematiku závislostí a poruch spánku v seniu. V rámci mezioborové spolupráce s kolegy ze sesterské Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN léčíme nemocné s neuropsychiatrickými onemocněními jako jsou Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba nebo psychické poruchy po cévních mozkových příhodách.

 • Ambulantně a konzultačně zajišťují lékaři našeho oddělení také péči o revmatologické pacienty především s neuropsychiatrickou variantou systémového lupus erythematodes.

Vedoucí lékař:

as. MUDr. Petr Kozelek, E-mail: petr.kozelek(zavinac)vfn.cz, Tel.: +420 224 965 357

Lékaři oddělení:

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., E-mail: roman.jirak(zavinac)vfn.cz, Tel.: +420 224 965 328

MUDr. Jana Dvořáková, E-mail: jana.dvorakova3(zavinac)vfn.cz, Tel.: +420 224 965 359

Staniční sestra:

Ludmila Hochmanová, Tel.: +420 224 965 332

Sociální pracovnice:

Mgr. Stanislava Bačkovská, Tel.: +420 224 965 356

 

Oddělení 5

 • Uzavřené, ženské, mužské oddělení, s kapacitou 30 lůžek.

 • Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu všech  duševních poruch - především psychotických stavů (schizofrenií), afektivních poruch (depresivních poruch, bipolárních afektivních poruch), problematiku komplikací závislostí a závažných somatických onemocnění (delirií), stavů po sebevražedných pokusech a těžkých poruch osobností. Oddělení je vhodné i pro léčbu poruch  neurotických. Jsme schopni v určitých případech umožnit i detoxifikaci před nástupem na specializovanou terapii – protialkoholní, protitoxikomanickou.

 • V diagnostice nabízíme komplexní psychologické vyšetření, EEG, zobrazovací metody (CT, MR). V rámci širší diagnostiky lze rutinně provést objektivní zhodnocení psychického stavu pomocí standardizovaných škál, včetně určení biologických markerů afektivních poruch z periferní krve.

 • Poskytujeme léčbu biologickou (psychofarmaka a další biologické terapie jako elektrokonvulzivní terapie, rTMS), strukturovaný psychoterapeutický program, na kterém se podílí pracovníci oddělení – viz Tabulka (v PDF formátu).

Vedoucí lékař:

as. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Lékaři oddělení:

as.MUDr. Pavel Doubek

as. MUDr. Eva Janečková

Kontakt: 224965364,5365

 

 

Oddělení 6

Mužské uzavřené oddělení s jednotkou zvýšeného dohledu a intenzivní psychiatrické péče

 • Akutní příjmové oddělení s dvěma oddělenými částmi

 • Přední část: standardní uzavřené oddělení
   kapacita 24 lůžek; pokoje 4-lůžkové

 • Část zvýšeného dohledu a intenzivní péče
   kapacita 7 lůžek + 2 lůžka na terapeutické izolaci

 • Zaměření: diagnostika a terapie duševních poruch celého spektra
  Hlavní pozornost se zaměřuje na akutní psychotické stavy různé etiologie (schizofrenie, „toxické“ psychózy, organické psychotické poruchy), zvládání psychomotorického neklidu a asociované agresivity, bipolární afektivní poruchu (manické i depresivní epizody), životní krize a poruchy přizpůsobení spojené s rizikem suicidálního jednání.
  Dále se zabýváme komplikacemi souvisejícími s problematikou závislosti – zvládání odvykacích stavů a delirií, detoxikací před ústavní odvykací léčbou.

 • Diagnostika se opírá o podrobné klinické vyšetření doplněné dle potřeby o psychologické testové vyšetření, EEG a zobrazovací metody (CT, MRI) a biochemický rozbor krve. U diagnosticky složitých případů s event. somatickou komorbiditou využíváme interdisciplinární spolupráci s dalšími specialisty Všeobecné fakultní nemocnice.

 • V terapii uplatňujeme biopsychosociální přístup. V počáteční fázi léčby je základem biologická léčba (psychofarmaka, event. elektrokonvulzivní terapie či repetitivní transkraniální magnetická stimulace); ta je postupně rozšiřována o režimovou léčbu, podpůrné aktivity typu ergoterapie, arteterapie, pohybové léčby a léčebné rehabilitace. Po základní stabilizaci stavu se uplatňuje psychoterapie – v závislosti na diagnóze a stavu pacienta individuální či skupinová, podpůrná či dynamická a dále psychoedukace (prevence psychóz, rodinná edukace, preventivní program zaměřený na zdravý životní styl u pacientů se schizofrenií). V rámci komplexní péče jsou možné konzultace sociálních otázek a dopomoc při řešení sociálních problémů.
  Terapeutický program je individuálně vytvářený pro každého pacienta a závisí na jeho aktuálním stavu a funkčních schopnostech, nikoli na délce pobytu.
  Nově se otvírá možnost navázat na hospitalizační léčbu formou denního stacionáře a dokončit terapeutický proces v rámci pozvolného návratu do domácího prostředí.

 • Od podzimu 2010 spolupracuje naše oddělení s občanským sdružením Kolumbus (svépomocná organizace uživatelů psychiatrické péče), které dopomáhá pacientům s vyřizováním různých sociálně právních i osobních záležitostí a poskytuje doprovod a další podporu dle individuálních potřeb.

Vedoucí lékař:

As. MUDr. Martin Anders, PhD.  224965220, 5007; anders.martin(zavináč)vfn.cz

Lékaři oddělení:

MUDr. Dagmar Ratajová             224965359; Dagmar.Ratajova(zavinac)vfn.cz

MUDr. Daniela Domluvilová         224965358; Daniela.Domluvilova(zavinac)vfn.cz

MUDr. Petra Kleinová                 224965359; Petra.Kleinova(zavinac)vfn.cz

Staniční sestra:

Bc .Blanka Hrubá                      224965354; Blanka.Hruba(zavinac)vfn.cz

Sociální pracovnice:

Mgr. Stanislava Bačkovská        224965356; Stanislava.Backovska(zavinac)vfn.cz

 

počet zobrazení: 37265 autor: zfisar, poslední aktualizace: 22.04.2016
Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.