1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
22.06.2021

Struktura studia

Předměty:

Lékařská psychologie a psychopatologie I.

Téma: Základy výzkumu v oblasti psychologických behaviorálních věd
Doporučený ročník: 1. ročník

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 8 seminářů, 32 hodin, po dobu 2 semestrů

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář, samostatná práce, konzultace
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Stručná anotace předmětu:

Ročník 1. Základy výzkumu v oblasti psychologických behaviorálních věd

Tato část zahrnuje základní informace potřebné k hlubšímu samostatnému studiu a výzkumné práci, jejíž konkrétní náplní je metodika výzkumné práce, informace o odborných časopisech a databázích a dalších zdrojích odborné literatury. Další důležitou součást představují základy kvantitativního zpracování dat, které především zahrnují statistické metody. Pozornost je ale v rámci přípravy pro výzkumnou práci věnována i datům, které mají povahu jedinečných jevů, které nelze v potřebné míře studovat prostřednictvím statistických metod a je nutné specifickým způsobem zohlednit jejich převážně kvalitativní charakter.

Součástí plnění předmětu je samostudium podle předem zadaných témat v seznamu otázek. Hlavním cílem je příprava vlastního přehledového článku vztaženého k tématu disertační práce a dále pak vypracování prezentace k tomuto článku a jeho přednesení před oborovou radou. Součástí tohoto předmětu v rámci uvedené přípravy je také účast na každoročně pořádané postgraduální konferenci, jejímž cílem je rovněž prezentace odborného sdělení dle vlastního výběru tématu. Předmět je zakončen zkouškou před oborovou radou.


Lékařská psychologie a psychopatologie II.

Téma: Lékařská psychologie a psychoterapie

Doporučený ročník: 2. ročník
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: 8 seminářů, 32 hodin, po dobu 2 semestrů
Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář, samostatná práce, konzultace

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet
Stručná anotace předmětu:

V rámci této části výuky je hlavním cílem poskytnout prostor k vlastnímu pochopení základních témat z lékařské psychologie a psychopatologie tak, aby byl uchazeč způsobilý k samostatnému uvažování v rámci oboru a byl schopen stávající poznatky rozvíjet ve své vlastní výzkumné práci. Základní témata výuky zahrnují hlubší studium základních psychologických a psychopatologických jevů, které jsou specificky zohledněny z hlediska metod získávání nových poznatků a jejich prezentace v odborné literatuře.


 

Lékařská psychologie a psychopatologie III.

Téma: Biopsychosociální přístupy ve zdraví a nemoci
Doporučený ročník: 3. ročník

Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: 8 seminářů, 32 hodin, po dobu 2 semestrů přednáška, seminář, samostatná práce, konzultace

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:

V rámci této části výuky jsou studenti vedeni k samostatnému přemýšlení a získávání informací týkajících se výzkumu komplexní biopsychosociální podstaty onemocnění, především v psychiatrii, ale i v medicíně obecně. Cílem je integrovat poznatky ze somatických oborů (neurologie, interny, gynekologie, pediatrie, genetiky a dalších) s novými poznatky z oblasti psychosociální při zkoumání vzniku a vývoje onemocnění v jejich úzké souvislosti s psychopatologickými jevy a jejich příčinnými souvislostmi. Výzkum je zaměřen též na primární, sekundární a terciální prevenci u poruch, kde psychosociální i psychofyziologické vlivy (stres, trauma) hrají významnou roli včetně intervencí jak psychologických, tak biologických.


 

Lékařská psychologie a psychopatologie IV.

Téma: Příprava dizertační práce

Doporučený ročník: 4. ročník
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: dle potřeby
Formy výuky studijního předmětu: individuální konzultace

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu: Individuální konzultace se školiteli a eventuálně dalšími odborníky, prezentace výsledků na odborných setkáních, příprava a realizace publikací


Literatura ke studiu

Odborná literatura:

Povinná:

 • Dancey, Ch. : Statistics without maths for psychology, Pearson, 2017
 • Ferjenčik, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu, Praha, Portál, 2000
 • Raboch et al.: DSM-5. Praha, Hogrefe Testcentrum, 2015
 • Raboch, J., Pavlovský, P. a kol.: Psychiatrie, Praha, Karolinum, 2012
 • Vymětal, J.: Lékařská psychologie, Praha, Portál, 2004

Doporučená:

 • Baylé, F.: How to get Published. Servier, Remedia Medical Education 2006
 • Bob, P.: Brain, Mind and Consciousness: Advances in Neuroscience Research. London, Springer, 2011
 • Bob, P., Konicarova, J.: ADHD, Stress, and Develoment. Springer, 2018
 • Fisher, S., Škoda, J.: Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha, Grada, 2014
 • Fišar, Z. a kol.: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie, Praha, Grada, 2009
 • Hales, R. E., Yudofsky, S. C., Gabbard, G. O.: The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry, Fifth Edition, Arlington, American Psychiatric Publishing, 2008
 • Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál, 2004
 • Hosák, L. a kol. : Psychiatrie a pedopsychiatrie. 1. vyd., Praha, Karolinum 2015
 • Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie, Praha Portál, 1997
 • Miovský, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Praha, Grada, 2006
 • Nevšímalová, S., Šonka K., eds. : Poruchy spánku a bdění. 3. vydání. Praha, Galén, 2020
 • Papežová, H.: Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání: interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Praha, Mladá fronta, 2018.
 • Papežová, H., Naléhavé stavy v psychiatrii.,Praha, Maxdorf, 2014.
 • Porcelli, P., Sonino, N.: Psychological Factors affecting Medical Conditions. Basel, Freiburg, Paris, Karger, 2007
 • Ptáček, R., Bartůněk P. : Etika a komunikace v medicíně, Praha, Grada , 2011
 • Ptáček, R., Raboch, J.: Určení rozsahu souboru a power analýza. Čes. a slov. Psychiatr, 2010 1(106), 33-41
 • Raboch, J. a kol. : Duševní zdraví a životní styl, Psychiatrie životním stylem, Praha, Mladá Fronta, 2020
 • Růžička, L. a kol. : Neurologie,Praha, Triton, 2019
 • Sajatovic, M., Ramirez, L. F.: Rating Scales in Mental Health, Hudson, Lexi-Comp, 2006
 • Smékal, V.: Psychologie duchovního života. Cesta, 2017
 • Svoboda, M.: Psychologická diagnostika dospělých, Praha, Portál, 2005
 • Uhrová, Roth, : Neuropsychiatrie,Praha, Maxdorf, 2020
 • Zvára, K.: Biostatistika, Praha, Karolinum, 2004

 

 

počet zobrazení: 8787 autor: zfisar, poslední aktualizace: 22.06.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.