1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
25.09.2014

Paclt Ivo

prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

profesor

tel.: 224 965 316

fax: 224 910 577

adresa privátní ambulance pro dospělé, děti a dorost:
Praha 4, A. Drabíkové, 534, tel.: 272941110 

e-mail: ivopaclt@seznam.cz

 

Základní údaje

Odborná praxe

Pracoviště

Pedagogická činnost

Vědecká činnost

Odborný zájem

Řešené granty

Absolvované zahraniční stáže

Členství v odborných společnostech

Ocenění

Publikace

Témata pro postgraduální studium

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Datum a místo narození:

 • 1.2.1949, Praha

Vzdělání a hodnosti:

 • Fakulta dětského lékařství 1967 - 1973, promoce - 26.6.1973, Praha

 • atestace I. obor psychiatrie - 1977

 • atestace II. obor dětská psychiatrie - 1984

 • atestace z dynamické psychoterapie - 2003

 • EEG - výcvik - 1977-1988

 • skupinový psychoterapeutický výcvik (zaměření dynamická, skupinová psychiatrie) - 1979-1986

 • asistent - 1991

 • docent - 2004

 • profesor - 2014

Nástup na Psychiatrickou kliniku:

 • 1.3.1992

 • 1.3. 2007  Vedoucí subkatedry dětské a dorostové psychiatrie IPVZ

 

 

Odborná praxe

Psychiatrie dospělých - 1973 - dosud

Psychiatrie dětská - 1977 - dosud

Konsiliární služba - 1975 - 2005

sekundární lékař, vedoucí lékař, ambulantní lékař, konsiliární lékař

 

Pracoviště

Právnická fakulta – 1973 – 1974

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8 – 1973 – 1977

FN Bulovka, Praha 8, konsiliární lékař – 1975 – 1977

Dětská psychiatrická klinika, 2. LF UK, Praha 5 – 1977 – 1992

Ambulantní praxe pro dospělé, děti a dorost, Praha 4 – 1996 – dosud

Psychiatrická klinika, 1. LF UK, Praha 2 – 1992 – dosud

vedoucí lékař, zástupce přednosty pro vědu a výzkum do 1/2012


Státní zdravotní ústav, úvazek 0,2 - 1998-1999
Subkatedra dětské a dorostové psychiatrie od roku 2003, vedoucí subkatedry dětské a dorostové psychiatrie od roku 2007


 

Pedagogická činnost

Odborný asistent Právnické fakulty UK – 1973 – 1974

Odborný asistent Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK – 1991 – 1992

Odborný asistent Psychiatrické kliniky 1. LF UK – 1992 – 2004

Profesor Psychiatrické kliniky 1. LF UK – 2004 – dosud

Profesor Institutu pro další vzdělání ve zdravotnictví 2004 – dosud


Dlouhodobě přednáší pro IPVZ, Lékařskou komoru v oborech interní medicína, pediatrie, psychiatrie, dětská psychiatrie, posudkové lékařství, neurologie, dětská neurologie a foniatrie. Je pravidelně zván k přednáškám pro Psychologickou společnost a Pedagogickou fakultu.

Jako odborný asistent Právnické fakulty UK se podílel na výzkumu detektoru lži, přednášel pro studenty Právnické fakulty a postgraduální studium problematiku duševních poruch se zvláštním zřetelem k neurotickým poruchám.

Na Dětské psychiatrické klinice FN Motol pracoval od roku 1977 a od roku 1991 byl odborným asistentem. Přednášel pro studenty Lékařské fakulty, pro psychology fakultní nemocnice problematiku dětské psychiatrie se zvláštním zřetelem k dětské psychofarmakologii, podrobně se zabýval také problematikou ADHD a schizofrenních poruch.

Od roku 1992 je odborným asistentem Psychiatrické kliniky 1. LF UK a přednáší pro Lékařskou komoru v oborech interní medicína, pediatrie, psychiatrie, dětská psychiatrie, posudkové lékařství, neurologie a dětská neurologie, dále foniatrie a logopedie. V přednáškách se zabývá problematikou depresivních poruch, dětské psychiatrie a zejména problematikou ADHD z pohledu psychiatrie, pedagogiky a neurologie. Vede řadu výukových seminářů pro postgraduální vzdělávání v uvedených oborech. Přednáší několik let povinně výběrový předmět: Novinky a moderní trendy v psychiatrii. V roce 2007 přebírá rovněž vedení Subkatedry dětské a dorostové psychiatrie a zásadním způsobem se snaží ovlivnit vzdělávání v tomto nástavbovém oboru, zkouší atestace a získává pro obor nové zájemce. Mimo jiné vypracovává metodické pokyny například pro obor posudkového lékařstí v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a pro ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn s problematikou ADHD.

V oblasti osvětové vystupuje opakovaně v televizních relacích a píše osvětové články. 

Další pedagogická činnost:

 

od 1995 - dosud vedení odborných kurzů (asi 200 / 10 let)

přednášky v rámci postgraduálního vzdělávání absolventů pořádané (asi 200-300 / 10 let)

od 1995 přednášky v Praze a ostatních regionech ČR a Slovenska na akcích pořádaných

místními komorami, popř. jinými organizacemi.

(celkem asi 200)


 

 

Vědecká činnost

 

Autor publikoval samostatně nebo jako spoluautor více než 160 odborných sdělení, z toho 40 v časopisech s impakt faktorem. Je hlavním autorem 4 monografií, a spoluatorem 13 monografií (včetně 2 zahraničních), 3 učebních textů a 21 sborníkových sdělení. Byl zástupcem přednosty pro vědu a výzkum Psychiatrické kliniky1.LF UK od roku 1992 – 2011. V celofakultním hodnocení se v posledních několika letech Psychiatrická klinika, dle různých kritérií, umisťovala mezi 2 – 5 místem.

H index = 10.

Prof. Paclt vypracovává recenze pro časopisy s impakt faktorem (World Biological Psychiatry, Afective disorders, Physiological Research, Neuroendocrinology Letters, Československá psychologie, Československá neurologie), oponentské posudky pro grantové agentury a pro habilitační řízení, je členem redakčních rad časopisů Neuroendocrinology Letters a Activitas Nervosa Superior Rediviva. Je pravidelně gestorem témat přednáškových bloků na mezinárodních český a slovenských sjezdech.

 

Dosažené výsledky

 

V roce 2001 obhájil kandidátskou disertační práci „Biologické základy hyperkinetické poruchy v dětském a dorostovém věku“, v které shrnul řadu předchozích klinických a teoretických studií s uvedeným zaměřením. Věnoval se problematice biochemických markerů zejména dopamin-beta-hydroxylázy u hyperkinetické poruchy a u dalších poruch v dětském věku (schizofrenie, depresivní poruchy), vytvořil normy aktivity DBH v plazmě pro dětský a dospělý věk. Se spolupracovníky se rovněž věnoval problematice vlivu hypoxie na dopaminergní transmisi v modelovém uspořádání v pokusu na zvířeti.

Dále provedl první v písemnictví uvedenou dlouhodobou placebem kontrolovanou studii účinku stimulancií v dětském věku.

Doktor Paclt obhájil v roce 2004 habilitační práci Biochemické a vývojové aspekty hyperkinetické poruchy. Výsledky vlastních studií shrnul v monografii Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Biochemical, Genetic and Clinical Studies, Acta Universitatis Carolinae 2009, 92s

V poslední době se zabývá problematikou ADHD a 24 hodinovýmy cykly melatoninu, kdy byly zjištěny korelace změn hladin melatoninu k poruchám chování a úzkostným poruchám.

K dalším autorovým pracím patří monografie Psychofarmakoterapie v dětském a dorostovém věku, která je prvním monografickým zpracováním uvedené problematiky v českém a slovenském písemnictví.

Autor dále publikoval práce, které se zabývají úspěšnou léčbou hyperpyrexie u dětí lithiem. (První publikované údaje ve světovém písemnictví.)

 

Ve spolupráci s doktorem Slavíčkem se systematicky zabývá objasňováním mechanismu účinku antidepresiv na srdeční převodní systém metodou EKG mapování s možnou predikcí kardiotoxicity u jednotlivých psychofarmak. Užití této metodiky v uvedené aplikaci je prioritní. MUDr. I. Paclt spolu s MUDr. J. Slavíčkem a doc. MUDr. Kittnarem vytvořili pracovní skupinu se zaměřením na kardiotoxicitu antidepresiv a afektivní poruchy ve vztahu ke kardiovaskulárnímu systému.

 

 

 

Odborný zájem

Vývojové poruchy v dětské a dorostové psychiatrii, genetika ADHD, diagnostika a léčba afektivních poruch, psychofarmakologie, lithium v psychiatrii, biochemické aspekty duševních poruch, EEG, kardiotoxicita antidepresiv, kardiovaskulární poruchy a deprese.

 

 

 

řešenÉ GRANTY

1. IGA MZ ČR 3293-3 - Rizikové těhotenství a význam esenciálních mastných kyselin (1995-1997) - spoluřešitel

2. IGA UK/249 - Terapie lithiem a lipidový metabolizmus (1994-1996) - spoluřešitel

3. IGA UK/220 - Ovlivnění přirozené antioxidační kapacity pacientů s maniodepresivní psychozou a endogenní depresí léčených lithiem a některými vybranými antidepresivy (1995-1997) - spoluřešitel

4. Zdraví lidu, č. grantu 161 - Deprese v primární lékařské péči detekce, diagnostika a léčba - 1998-2000 - spoluřešitel

5. MSM 11110000 1 - Plasticita mozku, dopaminergní vývojové poruchy (2000 - 2004) - spoluřešitel

6. IGSLI Thyroxine (T4) Study, hlavní řešitel v ČR, vedoucí projektu Michael Bauer, PhD, MD Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences University of California, Los Angeles (UCLA) 2004 - 2005.

7. IGM MZ č. NF7595-3/2003 Disociace a depresivní poruchy (2003-2005) – hlavní řešitel

8. IGSLI projekt: Neuroprotektivní účinek lithia, hlavní řešitel: M. Bauer, Charite, Germany; hlavní řešitel v České republice I. Paclt, 2005 – 2008.

9. Genetické a biochemické aspekty ADHD v korelaci s denními biorytmy – IGA MZ 2007 - 2009 č. NR/9534/3, hlavní řešitel I. Paclt – závěrečná zpráva 2010.Další současné výzkumné projekty: psychofarmaka v těhotenství a časná vývojová stádia dítěte. Genetika ADHD, Kardiotoxicita antidepresiv, Biochemické změny u depresivních poruch. Lithioterapie v dětském věku.

Autor se zúčastnil většího počtu psychofarmakologických studií v dětské a dospělé psychiatrii.

 

Absolvované zahraniční stáže

1) Aarhus, Dánsko – 1991 (lithioterapie – prof. Schou),

2) Bern, Švýcarsko – 1996 (dětská a dorostová psychiatrie),

3) Hallifax, Kanada – 1998 (EKG – mapování – prof. Horacek),

4) Hallifax, Kanada – 2000 (EKG – mapování – prof. Horacek)
AKTIVNÍ ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH ZAHRANIČNÍCH KONGRESECH, KONFERENCÍCH A ODBORNÝCH SETKÁNÍCH


 

 1. Bilaterální sympozium Praha – Washington, Praha, 25.-29.4 1993
 2. The CIANS/ISBM Conference of Stress and behavioral medicine, Prague, Czech Republic, July, 1.-3.1994; - XXII.
 3. XXII. International Congress on Electrocardiology, Nijmegen, Netherlands, June 25.-29.1995; .
 4. XXIV International Congress on Electrocardiology, Bratislava, Slovakia 24.-28.1997;
 5. IBC International Conference on Dopaminergic Disorders, Boston, MA, USA, April 28.-29.1997;.
 6. 10th Congress Of The Association Of European Psychiatrists, Prague, Czech Republic, October 28 – November 1, 2000
 7. XIII ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), Munich, Germany, September 9.-13.2000
 8. 16th IGSLI conference, Praha, 25.-29. 9.2002
 9. The 156th Annual Meeting of American Psychiatric Association, May 2003.
 10. Oral presentation.; - IGSLI 1991-2002 (každoročně aktivní účast, přednášky, organizátor tří setkání na PK Praha 2)
 11. Kongres Evropské asociace dětské a dorostové psychiatrie, Valencie, říjen 2007
 12. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Honolulu USA, October 27. – November 1. 2009
 13. 22nd EUNETHYDIS MEETING, The next 10 years, Budapest, Hungary, 29th September – 2nd October 2011, poster.
 14. World Psyhiatric Association International Congress 2012, Focusing on Access, Quality and Humane Care, October 17 - 21 2012

 


 

Členství v odborných společnostech

Česká psychiatrická společnost, česká a Slovenská neuropsychofarmakologická společnost, Česká a Slovesnká neurochemická společnost, Česká společnost pro psychosomatické integrace, Pedopsychiatrická sekce ČLS (člen výboru). International group for lithium study (IGSLI) - vedoucí skupiny v CR. Mezinárodní skupina pro prevenci suicidality u psychotických poruch (InterSePT). Člen skupiny EUNETHYDIS (mezinárodní skupina pro výzkum ADHD). Člen akreditační komise pro obor psychiatrie. Člen akreditační komise pro obor dětská psychiatrie. Člen akreditační komise I. LF UK. Asociace dětské psychiatrie ČR. 

 

OCENĚNÍ

Dr. Paclt je spoluautorem Monografie Laboratorní diagnostika, která byla oceněna 1. cenou předsednictva ČLS JEP za rok 2002 a  3. cenou České internistické společnosti ČLS JEP za rok 2002.

 

Dále je spoluautorem nejlepší publikované práce za rok 2004 a 2005 v oboru psychofarmakologie:

STOPKOVÁ Pavla, SAITO T, PAPOLOS DF, VEVERA J, PACLT I, ZUKOV I., Bersson YB, Margolis BA, Strous RD, LACHMAN HM: Identification of PIP5K2A: Identification of PIK3C3 promoter variant associated with bipolar disorder and schizophrenia. Biol Psychiatry. 2004, 55, 10, 981-988;

STOPKOVÁ Pavla, SAITO T., FANN CS, PAPOLOS DF, VEVERA J, PACLT I, ZUKOV I, STRYJER R., STROUS RD., LACHMAN HM.: Polymorphism screening of PIP5K2A: A candidate gene for chromosome 10p-linked psychiatric disorders. Am J Med. Genet. Part B-Neuropsychiatric Genetics 2003, 123b (1): 50-58;

STOPKOVÁ Pavla, VEVERA Jan, PACLT Ivo, ŽUKOV Ilja, LACHMAN HM.: Analysis of SYNJI, a candidate gene for 21q22 linked bipolar disorder: A replication study. Psychiatry res. 2004, 30, 127 (1-2), 157-161.

Dr. Paclt se spoluautory získal cenu prof. Vondráčka pro rok 2007 za práci Attention-deficit Hyperaktivity Disorder, Biochemical Genetic and Clinical Studies.

 

 

 

 

Publikace

Výběrová bibliografie:

1. Vědecké monografie


 

 

1. PACLT Ivo a kol.: Attention-deficit Hyperaktivity Disorder, Biochemical Genetic and Clinical Studies, Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2009, 90 s.

2. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub: Psychofarmakoterapie dětského a dorostového věku, Praha, Grada, 1998, 405 s.

3. PACLT
Ivo a kol.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování, Grada, 2007, 234 s.

4. KEBZA Vladimír & PACLT Ivo.: Strukturovaný vyšetřovací a intervenční postup u depresívních poruch v primární lékařské péči: detekce, diagnoza a léčba, Praha, SZÚ, 1999, 71 s.

 


 

 


 

 

2. Kapitoly v monografiích


 

 

1. KOUDELOVÁ Jitka, PACLT Ivo, MOUREK Jindřich, Trojan Stanislav. Variability in dopamin­-beta­hydroxylase activity in plasma of rats (the effect of age and of hypoxia in plasma of children with mental disorders). Van Loun C. R., Kvetňanský, K., McCarthy R. and Axelrod J. Stress: Neurochemical and Humoral Mechanismus. New York, Gordon and Break Science Publishers, S. A., 1989, 967-974.

2. PACLT Ivo: Laboratorní diagnostika v psychiatrii. In Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika. Praha, Galén, 2002. 391-394.

 1. PACLT Ivo: Laboratorní diagnostika v psychiatrii. In Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika. Praha, Galén, 2007. 449-457.
 2. Raboch, Jiří, Jirák, Roman, PACLT Ivo: Antipsychotika (Neuroleptika) : Psychofarmakologie pro praxi. ČR, Praha, 2005, s. 62-94. 1. vydání, Triton. 80-7254-602-3
 3. Raboch, Jiří, Jirák, Roman, PACLT Ivo: Antipsychotika (Neuroleptika) : Psychofarmakologie pro praxi. ČR, Praha, 2007, s. 62-94. 2. vydání, Triton. 978-80-7387-041-6
 4. PACLT Ivo: Psychofarmakoterapie dětského a dorostového věku. In.: Raboch, Jiří, Jirák, Roman, Paclt Ivo: In: Psychofarmakologie pro praxi. ČR, Praha, 2005, s. 124-140. 1 vydáni, Triton. 80-7254-602-3.
 5. PACLT Ivo: Stimulancia. In.: Raboch, Jiří, Jirák Roman PACLT Ivo: In: Psychofarmakologie pro praxi. ČR, Praha, 2005, s. 95-103. 1. vydání, Triton. 80-7254-602-3
 6. PACLT Ivo: Stimulancia. In.: Raboch, Jiří, Jirák Roman PACLT Ivo: In: Psychofarmakologie pro praxi. ČR, Praha, 2007, s. 96-106. 2. vydání, Triton. 978-80-7387-041-6
 7. PACLT Ivo: Psychofarmakologie dětského a dorostového věku. In.: Raboch, Jiří, Jirák, Roman, Paclt Ivo: In: Psychofarmakologie pro praxi. ČR, Praha, 2007, s. 129-144. 2. vydáni, Triton. 978-80-7387-041-6.
 8. PACLT Ivo: Antipsychotika (neuroleptika). In.: Raboch, Jiří, Jirák, Roman, Paclt Ivo: In: Psychofarmakologie pro praxi. ČR, Praha, 2007, s. 67-96. 2. vydáni, Triton. 978-80-7387-041-6.
 9. DRTÍLKOVÁ Iva, HRDLIČKA Michal, PACLT Ivo: Hyperkinetické poruchy u dětí, In.: RABOCH Jiří a kol.: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče II. 2006, s. 141-146. Infopharm.
 10. DRTÍLKOVÁ Iva, HRDLIČKA Michal, PACLT Ivo: Hyperkinetické poruchy u dětí, In.: RABOCH Jiří a kol.: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče III. 2010, s. Infopharm.
 11. STRUNECKA Anna, BLAYLOCK L. Russell, HYMAN A. Mark, PACLT Ivo: Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders, kapitola Autism Spectrum Disorders Clinical Aspects 1-17 Bentham e Books 2010 ISBN: 978-1-60805-196-0

 

 

3. Původní práce v recenzovaných časopisech


 

 

1. Bob Petr, Ptáček Radek, Pavlát Josef, Jasová D, Paclt Ivo, Zvolský Petr, Páv M.: Symptoms of Complex Partial Epilepsy in Depression and Possibilities of Prediction for Anticonvulsants. Homeostasis, 2004, 43, 1, 30-32.

2. BOB Petr, PTÁČEK Radek, PACLT Ivo, ZVOLSKÝ Petr, JASOVÁ Denisa, PAVLÁT Josef, PÁV Martin, VANCLOVÁ Jana, VYHNÁNKOVÁ Zdena, ĎURIAN Tibor, DUŠEK Martin, JANEČKOVÁ Eva, PAPEŽOVÁ Simona, PAVLOVSKÝ Pavel, UHROVÁ Tereza, ŽUKOV Ilja: Disociace a symptomy komplexní parciální epilepsie u depresivních pacientů. Česká a Slovenská psychiatrie, 2003, 99, 2, 82-88.

3. BOB Petr, PTÁČEK Radek, PACLT Ivo: Disociativní poruchy a možnosti diferenciální diagnostiky epileptických a psychogenních neepileptických záchvatů. Česká a Slovenská psychiatrie. 2002, 98, 7, 377-381.

4. BOB Petr, ZVOLSKÝ Petr, PACLT Ivo, PÁV Martin, PAVLÁT Josef, VYHNÁNKOVÁ Zdena, UHROVÁ Tereza, ŽUKOV Ilja: Disociativní komponenty v etiopatogenezi deprese, možnosti jejich sle­dování a terapeutického ovlivnění. Čs. Psychiatr. 2002, 98, 2, 81-85.

5. DVOŘÁKOVÁ, J, ANDERS, M, PACLT, I, RABOCH, J, HOLCÁT, M, RATHOVÁ, L, LANGGUTH, B: Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic subjective tinnitus. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007, 70, 4, 371-374.

6. DRVOTA Stanislav, PACLT Ivo: Psychopatologické aspekty chování dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí v adolescenci. Československá pediatrie 1980, 35, 5-6, 262.

7. FABER Josef, VLADYKA Vladimír, DUFKOVÁ Dana, FALTUS František, JIRÁK Roman, PACLT Ivo, PAVLOVSKÝ Pavel, ŠMÍDOVÁ Eva, ZVOLSKÝ Petr, ŽUKOV Ilja, KLÁR Ivo: Epileptóza - syndrom limbické léze. Čs. Psychiat. 1995, 91, 6, 327 - 351.

8. FIŠAR, Zdeněk, PACLT, Ivo: Clinical course of depression and platelet serotonin uptake. European Psychiatry. 2000,15, Suppl. 2, 380-380.

9. FIŠAR Zdeněk, PACLT Ivo, ANDERS Martin, SIKORA Ján, FUKSOVÁ Květa, KOVÁŘŮ Hana, DOBROVSKÝ Karel: Platelet serotonin uptake in depressed patients during treatment. Homeostasis 1998, 38, 4, 172-173.

10. HAMPLOVÁ, J, KRUSEK, J, PACLT, I, SLAVÍČEK, J, LISÁ, V: Do amitriptyline and citalopram differ in the effect on membrane characteristics of rat cardiomyocytes in culture? European Psychiatry. 2000, 15, Suppl. 2, 392-392.

11. Havránek Š, Mlček M, Paclt Ivo, Slavíček J., Kittnar Otomar, Dohnalová A., Brizman E., Hála P., Kittzlerová E., Pišvejcová Klára: QT Dispersion Estimated from 80 Body Surface Potential Map Leads and from Standard 12-Leads ECG in Psychiatric Patients Treated with Dosulepin. Prague Medical Report, 2004, 105, 1, 53-63.

12. KADLECOVÁ Blanka, PACLT Ivo: Zkušenosti s lithioterapií u dětí. Československá psychiatrie 1985, 81, 5, 339-344.

13. KEBZA Vladimír, PACLT Ivo: Depresivní poruchy v primární lékařské praxi. Československá psychologie. 2002, 46, 1, 64-74.

14. Kitzlerová Eva, Kittnar Otomar., PACLT Ivo, SLAVÍČEK Jaroslav, Anders Martin., Dohnalová A.: Morfologické změny elektrického srdečního pole u pacientů trpících depresivní poruchou a léčených dosulepinem. Česká a Slovenská psychiatrie, 2004, 100, 8, 472-480.

15. KITZLEROVÁ Eva, PACLT Ivo, SLAVÍČEK Jaroslav: Antidepresiva a jejich účinek na kardiovaskulární aparát. Česká a Slovenská psychiatrie, 2002, 98, 8, 429-433.

16. KOPEČEK Miloslav, HORÁČEK Jiří, ZÁVĚŠICKÁ Lucie, ŠPANIEL Filip, HÁJEK Tomáš, BĚLOHLÁVEK Otakar, PACLT Ivo: Regionální vychytávání glukózy (18FDG-PET) u pacientů s 1. epizodou schizofrenie. Psychiatrie, 2003, 7, Suppl. 3, 10-13.

17. Kopeček M., Španiel, F., Paclt Ivo a Horáček, J.: Skupinová a individualizovaná analýza SPM PET u pacientů s první epizodou schizofrenie. The group and indivídualised PEl SPM analysis in patients with fint episode schizopbrenia. Psychiatrie, 2005. 9, Suppl. 2, 56-57.

18. KOUDELOVÁ, Jitka, PACLT, Ivo, SIKOROVÁ, M, MOUREK, J: The natural antioxidant capacity in patients with major depression. Homeostasis in Health and Disease. 1997, 38, 1, 2-3.

19. KOUDELOVÁ Jitka, PACLT Ivo, SIKOROVÁ Michaela, MOUREK Jindřich: Natural antioxidant capacity of patients with major depression, Homeostasis 1997, 38, 1, 2-3.

20. KRSIAK M, NOVAKOVA D, PACLT I OSTROVSKAYA RU, Effect of sodium hydroxybutyrate on behavior of mice after prolonged isolation, Bull of exp Biol 1974, 77, 9(3), 288-91

21. KRSIAK M, KADLECOVÁ O, NOVÁKOVÁ D, PACLT I, OSTROVSKAYA RU., Effect of sodium gamma-hydroxybutyrate on isolation-induced timidity in mice and sleep in rats. Act Nerv Super (Praha). 1973, 15, 5(2), 143-4.

22. MOUREK Jindřich, PACLT Ivo, KOUDELOVÁ Jitka: Vliv lithia na aktivitu Na+ - K+ a Mg++ ATPázy v mozkové kůře a v podkorových formacích u laboratorního potkana. Čs. Psychiatr. 2001, 97, 5, 162-165.

23. MOUREK Jindřich, PACLT Ivo, KOUDELOVÁ Jitka: Vliv lithia na spektrum mastných kyselin v krevním séru a ve tkáni mozkové kůry (v experimentu). Čs. Psychiatr. 2001, 97, 7, 336 - 339.

 

24. ONDŘEJKA I, ABALI, O, PACLT, Ivo, GACSER, M, IFTENE, F, WALTON, R, HARRISON, G, TREUER, T, MARTENYI, F: A prospective observational study of attention-deficit/hyperactivity disorder in Central and Eastern Europe and Turkey: Symptom severity and treatment options in a paediatric population. International Journal Of Psychiatry in Clinical Practice. 2010, 14, 2, 116-126.

25. PACLT Ivo, ČOPOVÁ Marta: Léčba genuinní hypertermie lithiem. Čs. pediatrie 1990, 45, 4-5, 248-249.

26. PACLT, Ivo, DRTÍLKOVÁ, I, KOPEČKOVÁ, M, THEINER, P, SERY, O, ČERMÁKOVÁ, N: The association between TaqI A polymorphism of ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years. Neuroendocrinology Letters. 2010, 31, 1, 131-136.

27. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub, BRUNCLÍKOVÁ Jitka, RŮŽIČKOVÁ Ivana.: Sledování účinku Aponeuronu v léčbě dětí s hyperkinetickým syndromem. Česká a slovenská psychiatrie, 1996, 92, Suppl. 1, 41-57.

28. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub, HELLEROVÁ Pavla, HAMANOVÁ J.: Suicidální chování u dětí a ado­lescentů. Československá pediatrie, 1998, 53, 1, 48-52.

29. PACLT Ivo: Biologické základy hyperkinetické poruchy a možnosti farmakologické léčby. Remedia, 2005, 15, 6, 484-490.

30. PACLT Ivo: Stimulancia užívaná v České republice. Remedia, 2005, 15, 6, 534-536.

31. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub, HELLEROVÁ Pavla, HAMANOVÁ J.: Suicidální chování u dětí a ado­lescentů. Praktický lékař 1998, 78, 9, 473-476.

32. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub: Deficit pozornosti u hyperaktivních dětí. Česká a slovenská psychiatrie. 1996, 92, Suppl. 1, 23-40.

33. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub., Stimulancia, Česká a Slovenská Psychiatrie. 1996, 92, 5, Suppl. 1, 4-14.

34. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub: Deprese u dětí a dospívajících. Československá pediatrie, 1997, 52, 4, 206-211.

35. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub: Hyperaktivní porucha (ADHD): Pokroky v kognitivním, neurobiologickém a genetickém výzkumu. Československá pediatrie, 1999, 54, 9, 503-508.

36. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub: Vývojové aspekty deprese. Praktický lékař, 2000, 80, 1, 16 -18.

37. PACLT Ivo, HELLEROVÁ Pavla: Ritanserin u autistických dětí. Československá psychiatrie 1993, 2, 85-86.

38. PACLT, Ivo, KOUDELOVÁ, Jitka: Dopaminbetahydroxylase in Plasma of Psychiatric Patients. Activitas Nervosa Superior. 1990, 32, 1, 67-67.

 

39. PACLT, Ivo, KOUDELOVÁ, Jitka, KREPELOVÁ, A, UHLÍKOVÁ, Petra, GAZDÍKOVÁ, M, BAUER, P : Biochemical markers and genetic research of ADHD. Neuroendocrinology Letters. 2005, 26, 4, 423-430.

 

40. PACLT, Ivo, KOUDELOVÁ, J, PACLTOVÁ, D, KOPEČKOVÁ, M: Dopamine beta hydroxylase (DBH) plasma activity in childhood mental disorders. Neuroendocrinology Letters. 2009, 30, 5, 604-609.

41. PACLT, Ivo, PISVEJCOVÁ, K, SLAVÍČEK, J, KITTNAR, O: ECG mapping with a view to ischemic changes of a myocardium in patients with a panic disorder. European Psychiatry. 2000, 15, Suppl. 2., 385-385.

42. PACLT Ivo, SLAVÍČEK Jaroslav, FLORIAN Jakub: Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí účinky antidepresiv. Psychiatrie pro praxi 2000, 1, 3, 86-95.

43. PACLT Ivo, SLAVÍČEK Jaroslav, CHARVÁT, J., FLORIAN Jakub: Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí účinky antidepresiv – I. část. Interní medicina pro praxi 2002, 4, 7, 331-335.

44. PACLT Ivo, SLAVÍČEK Jaroslav, CHARVÁT, J., FLORIAN Jakub: Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí účinky antidepresiv – II. část. Interní medicina pro praxi 2002, 4, 8, 370-373.

45. PACLT Ivo, SLAVÍČEK Jaroslav, KITTNAR Otomar, DOHNALOVÁ Alena: Changes of electrocardiological parameters during the treatment with antidepressants in human. Homeostasis 1995, 36, 4, 223-26.

46. PACLT Ivo, TOMÁŠOVÁ Hana. Activity of alkaline-phosphatase and bone isoenzyme during lithium treatment of schizophrenia and manic depressive psychosis in children. Homeostasis 1991, 33, 1-2, 94-95.

47. PACLT Ivo, TOMÁŠOVÁ Hana: Aktivita kostního isoenzymu alkalické fosfatázy u dětí léčených lithiem. Československá psychiatrie 1992, 88, 3-4, 145-147.

48. PACLT Ivo, UHLÍKOVÁ Petra, FLORIAN Jakub: Hyperkinetický syndrom v dětském věku. Remedia, 1999, 9, 6, 280-291.

49. PACLT Ivo, UHLÍKOVÁ Petra: Thymoprofylaktika a antiepileptika v dětské a dorostové psychiatrii. Remedia, 2000, 10, 6, 430-435.

50. PACLT, Ivo, UHLÍKOVÁ, Petra, KOUDELOVÁ, Jitka, BAUER, P, VANĚČKOVÁ, M, MATOSKA, V, BODAY, A, SAIDL, Z: Biological markers of the hyperkinetic syndrome in children of age 6 to 10 years. European Psychiatry. 2000, 15, Suppl. 2, 385-385.

51. PACLT Ivo: Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti. Psychiatrie pro praxi. 2002, 3, 3, 115-117.

52. PACLT Ivo: Hyperkinetický syndrom v dospělosti. Remedia 2001, 11, 6, 401-411.

53. PACLT Ivo: Katecholaminy u psychiatrických onemocnění se zvláštním zřetelem k vývojovým aspektům. Psychiatrie, 2003, 7, 2, 84.

54. Paclt Ivo: Kazuistiky vybrané diagnosy v dětské psychiatrice, Kazuistické sdělení Československá pediatrie 1986, 6, 363-364.

55. PACLT Ivo: Mentální anorexie u chlapců. Československá pediatrie 1990, 45, 9, 523-525.

56. PACLT Ivo: Neuroleptika v léčbě psychóz u dětí. Československá psychiatrie 1993, 89, 1, 20-23.

57. PACLT Ivo: Novější antidepresiva v léčbě depresivních poruch v ambulantní praxi. Remedia 2002, 6, 12, 466-474.

58. PACLT Ivo: Schizofrenie s depresemi a suicidálními pokusy v pubertě, „telepatické vlivy“ lidové léčitelky. Česko-Slovenská Pediat., 1992, 47, 5, 37-39

59. PACLT Ivo: Somatický laboratorní a EEG nález u pacientek s mentální anorexií, Československá pediatrie, 1981, 36, 11, 663-664.

60. PACLT Ivo: Vývojové aspekty schizofrenního onemocnění. Časopis lékařů českých 2001, 140, 7, 222.

61. PACLT Ivo: Vývojové aspekty v psychiatrii s ohledem na léčbu psychofarmaky. Remedia 2002, 6, 12, 441-446.

62. Paclt, Ivo: Diferenciálně diagnostické aspekty depresivních poruch. Interní medicína pro praxi, 2004, 6, 11, 560-561.

63. Paclt, Ivo: Diferenciálně diagnostické aspekty depresivních poruch. Psychiatrie pro praxi, 2004, 5, 5, 257-258.

64. PTÁČEK, R, BOB, P, PACLT, I, PAVLÁT, J, JASOVÁ, D, ZVOLSKÝ, P, RABOCH, J. Psychobiology of dissociation and its clinical assessment. Neuroendocrinology Letters. 2007, 28, 2, 191-198.

65. STÁRKOVÁ Lucie, FIŠAR Zdeněk, PACLT Ivo: Změny kinetických parametrů vychytávání L-T3 u pacientů s depresivním onemocněním. Psychiatrie, 2001, 5, Suppl. 2, 125-126.

66. STÁRKOVÁ, Lucie, FIŠAR, Zdeněk, PACLT, Ivo, VEVERA, Jan: Red blood cell triiodothyronine uptake as membrane parameter of depression. 16th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (Prague, Czech Republic). 24-02-2003. European Neuropsychopharmacology, 2003, 13, Suppl. 4, 259-260.

67. STÁRKOVÁ Lucie, PACLT Ivo, FIŠAR Zdeněk: Vychytávání thyroidních hormonů erytrocyty ve vztahu k depresivním onemocněním. Čs. Psychiatr. 2001, 97, 8, 430-433.

68. ROZSÍVALOVÁ Eva, PACLT Ivo, TREFILOVÁ Alexandra: Sebepoškozování u dospívajících. Čs. Psychiatr. 2010, 106, 4, 239-244.

 

 4. Práce v impaktovaných časopisech

 

 1. Platelet serotonin uptake in drug-naive depressive patients before and after treatment with citalopram

Authors: Fisar Z, Kalisova L, Paclt I, Anders M, Vevera J

Source: Psychiatry Research Volume: 161 Issue: 2 Pages: 185-194 Published: NOV 30 2008

IF (2008) = 2,666

 

 1. Citalopram inhibits L-type calcium channel current in rat cardiomyocytes in culture

Authors: Hamplova-Peichlova J, Krusek J, Paclt I, Slavicek J, Lisa V, Vyskočil F

Source: Physiological Research Volume: 51 Issue: 3 Pages: 317-321 Published: 2002

IF (2002) = 0,984

 

 1. Red blood cell triiodothyronine uptake as membrane parameter of depression

Authors: Kalisova-Starkova L, Fisar Z, Paclt I, Hanus Z, Vevera J

Source: Physiological Research Volume: 55 Issue: 2 Pages: 195-204 Published: 2006

IF (2006) = 2,093

 1. QT dispersion and electrical heart field morphology in patients treated with dosulepin

Authors: Kittnar O, Paclt I, Mlcek M, Slavicek J, Dohnalova A, Havranek S, Brizman E, Kitzlerova E, Pisvejcova K Source: Physiological Research Volume: 53 Issue: 4 Pages: 379-386 Published: 2004

IF (2004) = 1,140

 

5. Polymorphisms and low plasma activity of Dopamine-beta-hydroxylase in ADHD children

Authors: Kopeckova M, Paclt I, Goetz P

Source: Neuroendocrinology Letters Volume: 27 Issue: 6 Pages: 748-754 Published: DEC 2006

IF (2006) = 0,924

 

6. Some ADHD polymorphisms (in genes DAT1, DRD2, DRD3, DBH, 5-HTT) in case-control study of 100 subjects 6-10 age

Authors: Kopeckova M, Paclt I, Petrasek J, Pacltova D, Malikova M, Zagatova V

Source: Neuroendocrinology Letters Volume: 29 Issue: 2 Pages: 246-251 Published: APR 2008

IF (2008) = 1,359

 

7. A prospective observational study of attention-deficit/hyperactivity disorder in Central and Eastern Europe and Turkey: Symptom severity and treatment options in a paediatric population

Authors: Ondrejka I, Abali O, Paclt I, Gacser M, Iftene F, Walton R, Harrison G, Treuer T, Martenyi F

Source: International Journal Of Psychiatry In Clinical Practice Volume: 14 Issue: 2 Pages: 116-126 Published: JUN 2010

IF (2009) = 0,500

8. Biochemical markers and genetic research of ADHD

Authors: Paclt I, Koudelova J, Krepelova A, Uhlikova P, Gazdikova M, Bauer P

Source: Neuroendocrinology Letters Volume: 26 Issue: 4 Pages: 423-430 Published: AUG 2005

IF (2005) = 1,105

 

9. Changes of dopamine-beta-hydroxylase activity during ontogenesis in healthy subjects and in an experimental model (Rats)

Authors: Paclt I, Koudelova J

Source: Physiological research Volume: 53 Issue: 6 Pages: 661-667 Published: 2004

IF (2004) = 1,140

10. Dopamine beta hydroxylase (DBH) plasma activity in childhood mental disorders

Authors: Paclt I, Koudelova J, Pacltova D, Kopeckova M

Source: Neuroendocrinology Letters Volume: 30 Issue: 5 Pages: 604-609 Published: 2009

IF (2009) = 1,047

 

11. Electrocardiographic dose-dependent changes in prophylactic doses of dosulepine, lithium and citalopram

Authors: Paclt I, Slavicek J, Dohnalova A, Kitzlerova E, Pisvejcova K

Source: Physiological research Volume: 52 Issue: 3 Pages: 311-317 Published: 2003

IF (2003) = 0,939

12. Electrocardiogram, vectocardiogram and body surface maps in patients with panic disorder

Authors: Pisvejcova K, Paclt I, Slavicek J, Kittnar O, Dohnalova A, Kitzlerova E

Source: Physiological Research Volume: 51 Issue: 4 Pages: 401-406 Published: 2002

IF (2002) = 0,984

 

13. Antidepressant drugs and heart electrical field

Authors: Slavicek J, Paclt I, Hamplova, Kittnar O, Trefny Z, Horacek BM

Source: Physiological Research Volume: 47 Issue: 4 Pages: 297-300 Published: 1998

IF (1998) = 0,616

 

14. Psychobiology of dissociation and its clinical assessment

Authors: Ptacek R, Bob P, Paclt I, Pavlat J, Jasova D, Zvolsky P, Raboch J

Source: Neuroendocrinology Letters Volume: 28 Issue: 2 Pages: 191-198 Published: APR 2007

IF (2007) = 1,443

 

15. Dissociative experiences scale - Czech version

Authors: Ptacek R, Bob P, Paclt I

Source: Ceskoslovenska psychologie Volume: 50 Issue: 3 Pages: 262-272 Published: 2006

IF (2006) = 0,279

 

16. ADHD and growth: Anthropometric changes in medicated and non-medicated ADHD boys

Authors: Ptacek R, Kuzelova H, Paclt I, Zukov I, Fisher S

Source: Medical Science Monitor Volume: 15 Issue: 12 Pages: CR595-CR599 Published: DEC 2009

IF (2009) = 1,543

 

17. Anthropometric changes in non-medicated ADHD boys

Author(s): Ptacek R, Kuzelova H, Paclt I, Zukov I, Fischer S Source: Neuroendocrinology Letters Volume: 30 Issue: 3 Pages: 377-381 Published: 2009

IF (2009) = 1,543

 

18. Identification of PIK3C3 promoter variant associated with bipolar disorder and schizophrenia

Author(s): Stopkova P, Saito T, Papolos DF, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Bersson YB, Margolis BA, Strous, RD, Lachman HM

Source: BIOLOGICAL PSYCHIATRY Volume: 55 Issue: 10 Pages: 981-988 Published: MAY 15 2004

IF (2004) = 6,159

 

19. Polymorphism screening of PIP5K2A: A candidate gene for chromosome 10p-linked psychiatric disorders

Author(s): Stopkova P, Saito T, Fann CSJ, Papolos DF, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Stryjer R, Strous RD, Lachman HM

Source: AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS Volume: 123B Issue: 1 Pages: 50-58 Published: NOV 15 2003

IF (2003) = 2,603

 

20. Analysis of SYNJ1, a candidate gene for 21q22 linked bipolar disorder: a replication study

Author(s): Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Lachman HM Source: PSYCHIATRY RESEARCH Volume: 127 Issue: 1-2 Pages: 157-161 Published: JUN 30 2004

IF (2004) = 1,140

21. Screening of PIP5K2A promoter region for mutations in bipolar disorder and schizophrenia

Author(s): Stopkova P, Vevera J, Paclt, I, Zukov I, Papolos DF, Saito T, Lachman HM

Source: PSYCHIATRIC GENETICS Volume: 15 Issue: 3 Pages: 223-227 Published: SEP 2005

IF (2005) = 2,366

 

22. Asymmetry of basal ganglia in children with attention deficit hyperactivity disorder

Author(s): Uhlikova P, Paclt I, Vaneckova M, Morcinek T,Seidel Z, Krasensky J

Source: NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS Volume: 28 Issue: 5 Pages: 604-609 Published: OCT 2007

IF (2007) = 1,443

 

23. Psycho-physiological correlate of impulsive aggressive behaviour: P 300 wave in aggressive delinquents

Author(s): Zukov I, Hruby T, Kozelek P, Paclt I

Source: CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE Volume: 51 Issue: 4 Pages: 418-422 Published: 2007

IF (2007) = 0,133

24. P300 wave: A comparative study of impulsive aggressive criminals

Author(s): Zukov I, Hruby T, Kozelek P, Ptacek R, Paclt I, Harsa P

Source: NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS Volume: 29 Issue: 3 Pages: 379-384 Published: JUN 2008

IF (2008) = 1,359

 

25. Sleep disorders and daytime sleepiness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A two-night polysomnographic study with a multiple sleep latency test

Author(s): Prihodova Iva; Paclt Ivo; Kemlink David, Skibova J, Ptacek R, Nevsimalova S

Source: SLEEP MEDICINE Volume: 11 Issue: 9 Pages: 922-928 Published: OCT 2010

IF (2010) = 3,430

 

26. The association between TaqI A polymorphism of ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years

Author(s): Paclt I, Drtilkova I, Kopeckova M, Theiner P, Sery O, Cermakova N

Source: NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS Volume: 31 Issue: 1 Pages: 131-136 Published: 2010

IF (2010) = 1,621

27. Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic subjective tinnitus

Author(s): Dvorakova J, Anders M, Paclt I, Raboch J, Holcat M, Rathova L, Langguth B

Source: CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE Volume: 70 Issue: 4 Pages: 371-374 Published: 2007

IF (2007) = 0,037

 

28. Polymorphisms of dopamine-beta-hydroxylase in ADHD children

Author(s): Kopeckova M.; Paclt I.; Goetz P

Source: FOLIA BIOLOGICA Volume: 52 Issue: 6 Pages: 194-201 Published: 2006

IF (2006) = 0,387

 

29. Morphologic changes of heart electric field in depressive patients treated with dosulepine

Author(s): Kitzlerova E, Kittnar O, Paclt I, Slavicek J, Anders M, Dohnalova A Conference: Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe Location:Nice, FRANCE Date: MAR 12-14, 2004

Sponsor(s): European Coll Neuropsychopharmacol

Source: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 15 Supplement: 1 Pages: S75-S76 Published: MAR 2005

IF (2005) = 3,510

 

30. Red blood cell triiodothyronine uptake as membrane parameter of depression

Author(s): Starkova L, Fisar Z, Paclt I, Vevera J

Conference: 16th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology Location:PRAGUE, CZECH REPUBLIC Date: SEP 20-24, 2003

Sponsor(s): European Coll Neuropsychopharmacol

Source: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 13 Supplement: 4 Pages:S259-S260 Published: SEP 2003

IF (2003) = 2,842

 

31. Complex Partial Seizure-like Symptoms, dissociation and traumatic stress in depressed patients

Author(s): Bob P, Ptacek R, Paclt I, Zvolsky P, Jasova D, Pavlat J, Pav M

Conference: 16th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology Location: PRAGUE, CZECH REPUBLIC Date: SEP 20-24, 2003

Sponsor(s): European Coll Neuropsychopharmacol

Source: EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 13 Supplement: 4 Pages:S439-S439 Published: SEP 2003

IF (2003) = 2,842

 

32. Depressive disorders in primary care

Author(s): Kebza V, Paclt I

Source: CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE Volume: 46 Issue: 1 Pages: 64-74 Published:2002

IF (2002) = 0,190

 

33. Clinical course of depression and platelet serotonin uptake

Author(s): Fisar Z, Paclt I

Source: EUROPEAN PSYCHIATRY Volume: 15 Supplement: 2 Pages: 380S-380S Published:OCT 2000

IF (2000) = 0,748

34. Biological markers of the hyperkinetic syndrome in children of age 6 to 10 years

Author(s): Paclt I, Uhlikova P, Koudelova J, Bauer P, Vaneckova M, Matoska V, Boday A, Saidl Z

Source: EUROPEAN PSYCHIATRY Volume: 15 Supplement: 2 Pages: 385S-385S Published: OCT 2000

IF (2000) = 0,748

 

35. ECG mapping with a view to ischemic changes of a myocardium in patients with a panic disorder

Author(s): Paclt I, Pisvejcova K, Slavicek J, Kittnar O

Source: EUROPEAN PSYCHIATRY Volume: 15 Supplement: 2 Pages: 385S-385S Published: OCT 2000

IF (2000) = 0,748

 

36. Do amitriptyline and citalopram differ in the effect on membrane characteristics of rat cardiomyocytes in culture?

Author(s): Hamplova J, Krusek J, Paclt I, Slavicek J, Lisa V

Source: EUROPEAN PSYCHIATRY Volume: 15 Supplement: 2 Pages: 392S-393S Published: OCT 2000

IF (2000) = 0,748

37. Antidepressant therapy and heart electric field: Quantitative aspects

Author(s): Paclt I, Slavicek J, Dohnalova A, Kittnar O, Pisvejcova K, Kitzlerova E

Source: EUROPEAN PSYCHIATRY Volume: 15 Supplement: 2 Pages: 393S-393S Published: OCT 2000

IF (2000) = 0,748

 

 

38. ACTIVITY OF ALKALINE-PHOSPHATASE AND BONE ISOENZYME DURING LITHIUM TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA AND MANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS IN CHILDREN

Author(s): PACLT I; TOMASOVA H

Source: HOMEOSTASIS IN HEALTH AND DISEASE Volume: 33 Issue: 1-2 Pages: 94-95 Published: APR 1991

IF (1991) = 0,061

 

 

39. DOPAMINBETAHYDROXYLASE IN PLASMA OF PSYCHIATRIC-PATIENTS

Author(s): PACLT I; KOUDELOVA J

Source: ACTIVITAS NERVOSA SUPERIOR Volume: 32 Issue: 1 Pages: 67-67 Published: 1990

IF (1990) = 0,170

40. Salivary melatonin rhythm as a marker of the circadian system in healthy children and those with attention-deficit/hyperactivity disorder

Author(s): NOVÁKOVÁ M, PACLT I, PTÁČEK R, KUŽELOVÁ H, HÁJEK I, SUMOVÁ A

Source: CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL Volume: 28 Issue: 7 Pages:630-7

Published: 2011

IF (2010) = 5,576


 

 

h. Přehledy a souborné referáty

1. PACLT Ivo, FLORIAN Jakub: Hyperaktivní porucha (ADHD): Pokroky v kognitivním, neurobiologickém a genetickém výzkumu. Čs. pediat., 45, 1999, 503-508.

 

2. PACLT Ivo, UHLÍKOVÁ Petra, FLORIAN Jakub: Hyperkinetický syndrom v dětském věku. Remedia 9, 6., 1999, 280-291.

3. PACLT Ivo, UHLÍKOVÁ Petra: Thymoprofylaktika a antiepileptika v dětské a dorostové psychiatrii. Remedia 10, 2000, 6, 430-435

4. PACLT Ivo: Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti. Psychiatrie pro praxi. 2002, 3, 3, 115-117.

5. PACLT Ivo: Hyperkinetický syndrom v dospělosti. Remedia 11, 2001, 6, 401-411

 1. PACLT Ivo: Neuroleptika v léčbě psychóz u dětí. Československá psychiatrie 1993, l, 20-23.
 2. PACLT Ivo: Novější antidepresiva v léčbě depresivních poruch v ambulantní praxi. Remedia 6, 2002, 12, 466-474.
 3. PACLT Ivo: Somatický laboratorní a EEG nález u pacientek s mentální anorexií, Československá pediatrie, 1981, 36, 11., 663-664.
 4. PACLT Ivo: Vývojové aspekty schizofrenního onemocnění. Časopis lékařů českých 140, 2001, 7, 222.
 5. PACLT Ivo: Vývojové aspekty v psychiatrii s ohledem na léčbu psychofarmaky. Remedia 6, 2002, 12, 441-446
 6. Paclt, Ivo: Diferenciálně diagnostické aspekty depresivních poruch. Interní medicína pro praxi, 2004, 6, 11, s.560-561
 7. Paclt, Ivo: Diferenciálně diagnostické aspekty depresivních poruch. Psychiatrie pro praxi, 2004, 5, 5, s.257-258


Habilitační práce

 

 

PACLT Ivo: Vývojové a biochemické aspekty hyperkinetické poruchy, habilitační spis, 2003, 112 s. (obhájeno 2004, 1. LF UK).

 

Disertační rigorózní práce

PACLT Ivo: Biologické základy hyperkinetické poruchy. Samostatná vědecká příprava. 2001, 113 s. (obhájeno 2001, 1. LF UK).

 

Učebnice, skripta

 1. Raboch J, Paclt I a kol.: Psychiatrie TESTY, Galén 1997, 171 stran.
 2. Raboch J, Pavlovský P et al., Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses, Charles University in prague, The Karolinum Press Prague 2004
 3. Raboch J, Pavlovský P a kolektiv, učebnice Psychiatrie, UK Praha, Karolinum 2012 466 stran.

 

 

Výchova pregraduálních a postgraduálních studentů:

 

Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. je v současnosti školitelem 10 studentů postgraduálního studia a dále je školitelem jedné studentky postgraduálního studia lékařská psychologie a psychopatologie. Uvádíme seznam současných úspěšných postgraduálních studentů, základní tematiku, jejich postgraduální práce a počet impaktovaných publikací (první údaj – první autor, druhý autor – spoluautorství):

 

Hrubý Tomáš, MUDr., tematika – evokované potenciály u ADHD, studium presenční, 1 publikace s IF jako hlavní autor;

Ptáček Radek, Mgr., tematika – deprese a disociativní poruchy, presenční studium, publikace 1 jako hlavní autor, 2 jako spoluautor;

Peichlová Jana, MUDr., tematika – vliv citalopramu na kardiální buňku, studium kombinované, 1 jako hlavní autor, 3 jako spoluautor;

Stárková Lucie, MUDr., tematika – Thyroxin a afektivní poruchy, teoretické modely, studium kombionované, publikace 1 jako hlavní autor, 1 jako spoluautor;

Uhlíková Petra, MUDr., tematika – ADHD a biochemické markery, studium kombinované, publikace 1 jako hlavní autor.

 

            Tito studenti studují obor neurovědy. Dvě studentky studium ukončily úspěšně obhajobou doktorské práce (Kitzlerová Eva, MUDr., PhD, Pišvejcová Klára, MUDr., PhD).

 

            Slečna Šedivá Denisa, PhDr. Obhájila před čtyřmi lety disertační a později i doktorskou práci na Filosofické fakultě UK s tematikou: depresivní porucha v dětství, školitel MUDr. I. Paclt  Práce byla odměněna zvláštní cenou Psychologické společnosti.

 

 

 

Témata pro Postgraduální studium

Prof. MUDr. Ivo Paclt,CSc.:

 vývojové aspekty v psychofarmakologii, deprese dětí a dorostu, ADHD (genetika, EEG, zobrazovací metody), úzkost deprese a kardiovaskulární systém.  

 

 

 

počet zobrazení: 39580 autor: zfisar, poslední aktualizace: 25.09.2014
Hodnocení: (hodnotilo 17 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.