1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 27.06.2023

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z PGS (pro 3. ročník) – obor Lékařská psychologie a psychopatologie

Část I. Lékařská psychologie:

1. Úloha lékařské psychologie v dnešní medicíně
2. Bioekopsychosociální přístup ke zdraví a jeho poruchám, celostní medicína a biomedicína
3. Vývojová psychologie
4. Osobnost
5. Motivace člověka
6. Rodina a její význam pro jedince
7. Vztah pacient – lékař a jejich vzájemná komunikace
8. Psychologický přístup k nemocnému a důležitým osobám z jeho života
9. Rozhovor lékaře s pacientem
10. Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám
11. První setkání s dospělým pacientem v ambulantní praxi
12. Základní psychologická péče o ambulantně vedené pacienty
13. Psychologická péče o hospitalizované pacienty
14. Psychologická péče o tzv. psychosomaticky nemocné (včetně somatoformních poruch zdraví)
15. Bolest a její mírnění psychologickými prostředky
16. Úzkost a strach
17. Truchlení a deprese
18. Hněv a agresivita
19. Problematika umírání a smrti
20. Duševní krize, psychologická první pomoc a intervence v krizi
21. Psychoneuroimunologie
22. Psychologická diagnostika
23. Vymezení oboru psychoterapie
24. Historie a současný stav psychoterapie
25. Indikace a cíle psychoterapie
26. Psychoterapeutická změna a její zjišťování
27. Formy a prostředky psychoterapie
28. Psychoterapeutický vztah a psychoterapeutický proces
29. Účinné faktory psychoterapie
30. Výzkum v psychoterapii
31. Obecný model psychoterapie
32. Etika a psychoterapie
33. Behaviorální terapie (včetně kognitivního a kognitivně behaviorálního přístupu)
34. Rogersovská psychoterapie
35. Psychoanalytická psychoterapie
36. Logoterapie a existenciální analýza
37. Sugestivní postupy včetně hypnózy
38. Tvarová terapie
39. Systemická rodinná terapie
40. Duševní hygiena a stresový management
41. Životní styl a duševní zdraví 
42. Role psychologa a psychologických metod v oblasti prevence duševních poruch a onemocnění 


Část II: Psychopatologie

1) Postavení psychiatrie v současné medicíně
2) Genetická koncepce v psychiatrii
3) Neurobiologie a psychopatologie 
4) Poruchy osobnosti
5) Vědomí a jeho poruchy
6) Pudy a instinkty a jejich poruchy
7) Emoce a jejich poruchy
8) Myšlení a jeho poruchy
9) Vnímání a jeho poruchy
10) Paměť a její poruchy
11) Jednání, chování a vůle jejich poruchy
12) Inteligence a její poruchy
13) Klinické psychiatrické vyšetření, psychopatologický rozbor
14) Transkulturální psychiatrie
15) Zobrazovací metody v psychiatrii
16) Klasifikační systémy v psychiatrii, psychiatrická epidemiologie
17) Organická poškození mozku
18) Symptomatické psychické poruchy
19) Duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu
20) Duševní poruchy vyvolané požíváním návykových látek jiných než alkoholu
21) Schizofrenie a další psychotické poruchy
22) Schizoafektivní poruchy
23) Afektivní poruchy
24) Obsedantně kompulzivní porucha
25) Úzkostné poruchy
26) Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
27) Disociační poruchy
28) Somatoformní poruchy
29) Poruchy příjmu potravy
30) Sexuální dysfunkce
31) Psychosomatika
32) Specifické poruchy osobnosti
33) Poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference
34) Mentální retardace
35) Právní postavení duševně nemocných a soudní psychiatrie
36) Sebevražednost
37) Poruchy spánku
38) Stáří z hlediska psychiatricko-psychologického
39) Duševní poruchy v dětském věku 
40)  Prevence závislostí a návykového chování 
41) Možnosti a meze preventivních metod a strategií, evidence-based prevence, bezpečná a efektivní prevence : aktuální přehled Povinná literatura:

Raboch, J., Zvolský, P.: Psychiatrie. Praha: Galén, 1. vydání 2001
Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Praha: Portál, 3. vydání, 2003
Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha: Grada Publishing, 2. vydání, 2004

Doporučená literatura:

Baštecká, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, 1. vydání, 2003
Baštecká, B., Goldmann, P.: Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 1. vydání, 2001
Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E.: Dětská a adolescenční psychiatrie. Praha, Portál, 1. vydání 2000
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2. vydání, 2002
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál, 1. vydání, 2001
Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 1. vydání,2002
Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J: Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2. vydání, 2002
Praško, J.: Úzkostné poruchy. Praha, Portál, 1. vydání 2005
Raboch, J., Pavlovský, P., Janotová, D.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Praha: Triton, 4. vydání, 2006
Raboch, J., Jirák, R., Paclt, I.: Psychofarmakologie pro praxi. Praha: Triton, 1. vydání 2005
Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada Publishing, 2. vydání,2003
Vymětal,J. a kol.: Speciální psychoterapie (úzkost a strach). Praha: Grada Publishing, 2. vydání, 2006

Online kurzy: 

 INEP CZ : https://mooc.cuni.cz/enrol/index.php?id=60 

INEP ENG : https://mooc.cuni.cz/enrol/index.php?id=50


 

 

počet zobrazení: 6509 poslední aktualizace: sdavid, 27.06.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.