1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 16.10.2023

Ocenění

Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 21. září 2023 udělila zlatou pamětní medaili prof. MUDr. Haně Papežové, CSc. za významné dílo v oboru psychiatrie, vědeckou a pedagogickou činnost na UK.


Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka 2021

V soutěži na téma „Covid-19 pandémie a duševní zdraví” byly v roce 2021 v kategorii praktická aplikace oceněny dvě práce: 1) projekt MUDr. A. Šebely a MUDr. E. Noskové „Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu“ a 2) soubor prací mezinárodního projektu týkajícího se dopadu pandemie COVID na poruchy příjmu potravy a obezitu, předložený členkou konsorcia prof. MUDr. H. Papežovou.

V kategorii věda a výzkum byla oceněna publikace prof. RNDr. Z. Fišara, Mgr. M. Luptáka a doc. J. Hroudové „Little in vitro effect of remdesivir on mitochondrial respiration and monoamine oxidase activity in isolated mitochondria.

Vítězům srdečně blahopřejeme a děkujeme i všem ostatním účastníkům soutěže.

Pro rok 2022 bylo vyhlášeno téma „Duševní zdraví a jeho poruchy v měnícím se světě”.

Cena v celkové výši 50 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika, 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. září 2022, v českém jazyce (nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis.

Cena je výhradně sponzorována firmou Lundbeck.

Bližší informace na kontaktní adrese Vondráčkova nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 224965369, www.condrackovanadace.cz).

Prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Doc. MUDr. M. Anders, CSc.

Předseda správní rady VNF předseda vědecké rady VNF

 

 


Národní psychiatrickou cenu Vladimíra Vondráčka za rok 2019 na téma "Integrace duševně nemocného do společnosti" získali:

 • V kategorii věda a výzkum byl oceněn článek „A comparative study of tower of London scoring systems and normative data“ (Archives of Clinical Neuropsychology) autorů J. Michalce, O. Bezdíčka a kolektivu z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.
 • V kategorii praktická aplikace byly oceněny dvě práce. Poradna „Jak na to“ autorů I. Hlouškové a A. Kratochvílové z PL Kroměříž a festival „Na hlavu“ K. Mladé, P. Chlebounové a kolektivu z NUDZ.

 

 


Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka na téma „Nové možnosti léčby duševních poruch“ získali:

 • v kategorii věda a výzkum MUDr. E. Kitzlerová a kolektiv autorů „Interactions AmongPolymorphisms of Susceptibility Loci for Alzheimer´s Disease or Depressive Disorder“
 • v kategorii praktická aplikace byly oceněny dvě práce - publikace Prof. MUDr. P. Mohra a kolektivu „Klinická psychofarmakologie“ a článek PhDr. I. Křížové „Zlé dítě. DiagnózaAspergerův syndrom?“


 

Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2016 získali:

 • v kategorii věda a výzkum prof. RNDr. Z. Fišar, PharmDr. J. Hroudová a kolektiv autorů za článek „Effect of Simvastatin, Coenzyme Q10, Resveratrol, Acetylcysteine and Acetylcarnitine on Mitochondrial Respiration“
 • v kategorii praktická aplikace doc. MUDr. A. Bartoš a PhDr. M. Raisová za publikaci „Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti“

 


 

Vítězné práce 17. studentské vědecké konference

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. studentské vědecké konference 1. LF UK se konalo dne 25. 5. 2016 v Akademickém klubu 1. LF UK.

V sekci POSTGRADUÁLNÍ KLINICKÁ získal společně sdílené 2. a 3. místo Mgr. Jiří Michalec s prací Kognitivní deficit a jeho vliv na psychosociální fungování u schizofrenie. Školitel: PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

 


Národní psychiatrickou cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2015 získali:
 • Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. a kol. za práci „Naléhavé stavy v psychiatrii“ a
 • Doc. MUDr. Jan Vevera, PhD. za práci „Násilné chování a viktimizace u mužů a žen s psychotickou poruchou“.

 


 

Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. získal Kuffnerovu cenu České psychiatrické společnosti za nejlepší publikaci z oboru psychiatrie, která vyšla v roce 2014.


 

 

 

 

Vítězné práce 16. studentské vědecké konference

V sekci NELÉKAŘSKÉ OBORY:

sdílené 1. místo:

 • PhDr. Lenka Čablová, 4. rok studia doktorského stud. programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, Klinika adiktologie 1. LF UK; název práce: „Vliv rodinných pravidel a emoční vřelosti na pití alkoholu u dětí a dospívajících

 • Mgr. Jiří Michalec, 3. rok studia doktorského stud. programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK; název práce: „Srovnání klinické užitečnosti skórovacích systémů Londýnské věže“

3. místo

 • Mgr. Chiara Freccero, 2. rok studia doktorského studijního programu Psychologie, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK; název práce: „The effectiveness of training of cognitive functions in patients with unipolar major depressive disorder using the automatically adaptive rehabilitation program HappyNeuron“

 


 

3. 12. 2014 byla na odpolední schůzi Psychiatrické společnosti předána Vondráčkova cena za rok 2014. V soutěži na téma „Moderní trendy v psychiatrii“byl v kategorii věda a výzkum oceněn článek „GSK3β, CREB, and BDNF in pheripheral blood of patients with with Alzheimer´s disease and depression“ MUDr. Jana Pláteníka a kolektivu autorů (Z. Fišar, R. Buchal, R. Jirák, E. Kitzlerová, M. Zvěřová, J. Raboch). V kategorii praktická aplikace byla oceněna publikace „Ošetřovatelství v psychiatrii“ autorského kolektivu Mgr. Tomáše Petra a Mgr. Evy Markové. Cena byla výhradně sponzorována firmou Lundbeck. 


 

Mgr. Jana Hroudová, Ph.D. se zúčastnila setkání s Laureáty Nobelovy ceny, které se konalo v německém Lindau a bylo věnováno fyziologii a medicíně. Na toto setkání byla vybrána Radou pro Lindau Nobel Laureate Meeting v mezinárodní konkurenci (po úspěšném prvním kole republikového výběru).

 


 

Vítězné práce 15. studentské vědecké konference

 • v sekci NELÉKAŘSKÉ OBORY:
  • PhDr. Lenka Čablová - vítěz kategorie a mimořádná cena GALEN: "Rodičovské výchovné styly a typologie pití alkoholu u dětí a dospívajících" (školitel prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Klinika adiktologie)
  • Mgr. Jiří Michalec - vítěz kategorie a mimořádná cena GRADA: "Standardizace české verze testu Londýnské věže: analýza položek" (školitel PhDr. Pavel Harsa, PhD., Psychiatrická klinika)
 • v sekci POSTGRADUÁLNÍ KLINICKÁ:
  • MUDr. Jakub Albrecht - mimořádná cena Zdravotnických novin: "Zhodnocení účinnosti repetitivně transkraniální stimulace v léčbě farmakorezistentní depresivní poruchy" (školitel prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika)


 

 

 

 

 

 

 

MUDr. M. Zvěřová, PhD. a kol. získali Cenu ČNPS 2013 za originální odbornou klinickou práci v oblasti psychofarmakologie (Zvěřová M, Fišar Z, Jirák R, Kitzlerová E, Hroudová J, Raboch J. Plasma cortisol in Alzheimer's disease with or without depressive symptoms. Med Sci Monit. 2013;19:681-9).

 


 

Doc. MUDr. R. Jirák, CSc. a kolektiv autorů získali za knihu „Gerontopsychiatrie“ Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2013.

 


 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. obdržel 12. 11. 2013 Cenu prezidenta ČLK za mimořádný přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.

 


 

Prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. získal Cenu časopisu Folia Bilogica a 1. lékařské fakulty UK v Praze za rok 2013 za článek s největším počtem citačních ohlasů (Z. Fišar., J. Hroudová: Intracellular signalling pathways and mood disorders. Folia Biologica 2010;56(4):135-148).

 


 

Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových schválila návrh rektora Univerzity Karlovy, aby byla v roce 2013 udělena Cena Josefa Hlávky Mgr. Janě Hroudové, PhD. Toto prestižní ocenění je určeno nejlepším studentům a absolventům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým vědeckým pracovníkům Akademie věd České republiky.

 


 

2. cenu Nadačního fondu Scientia za nejlepší vědecké práce studentů 1. LF UK publikované v roce 2012 získala:

 • Mgr. Jana Hroudová, PhD. (školitel prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., Psychiatrická klinika)

 


 

Na 14. studentské vědecké konferenci 1. LF UK obsadil 2. místo v sekci NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY:

 • Mgr. Marek Macák - Psychodiagnostický proces v hermeneutické perspektivě (školitel PhDr. Pavel Harsa, PhD., Psychiatrická klinika)


 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze, obdržel od prezidenta republiky Medaili Za zásluhy. Prezident jej ocenil za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Vyznamenání bylo uděleno 28. října 2012 při příležitosti 94. výročí vzniku Československa.

 


 

Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2012 získali:

 • MUDr. G. Bízik v kategorii věda a výzkum za práci „Alostatická zátěž jako nástroj pro monitorování komorbid u pacientů trpících závažnými psychickými onemocněními.
 • Prof. MUDr. H. Papežová a Mgr. J. Hanušová v kategorii praktická aplikace za „Komplexní internetový program pro prevenci poruch příjmu potravy.
 • MUDr. V. Franková a kolektiv v kategorii praktická aplikace za knihu „Alzheimerova demence v praxi“.

 


 

Kuffnerovu cenu České psychiarické společnosti za rok 2011 získali:

 • prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., Mgr. Jana Hroudová a prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. za "Soubor prací o biochemických mechanismech antidepresiv a úloze mitochondrií".

 


 

Cenu za nejlepší poster na IX. sjezdu České psychiarické společnosti ČLS JEP v roce 2012 získala:

 • Mgr. Jana Hroudová

 


 

Vítězná práce 13. studentské vědecké konference v sekci NELÉKAŘSKÉ PRÁCE:

 • Mgr. Marek Macák - Kvantitativní a kvalitativní ukazatele dynamických strukturálních vlastností osobnosti v Rorschachově metodě (školitel PhDr. Pavel Harsa, PhD., Psychiatrická klinika)

 


 

Vítězná práce 13. studentské vědecké konference v sekci POSTGRADUÁLNÍ PRÁCE - část klinická I:

 • MUDr. Martin Černý - Viktimizace pacientů trpících onemocněním schizofrenního okruhu (školitel doc. MUDr. Jan Vevera, PhD., Psychiatrická klinika)

 


 

3. cena Nadačního fondu Scientia za nejlepší vědecké práce studentů 1. LF UK publikované v roce 2011:

 • Mgr. Jana Hroudová (školitel doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., Psychiatrická klinika)
počet zobrazení: 5790 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 16.10.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.