1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 12.12.2009

Kitzlerová Eva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as. MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

odborná asistentka, vedoucí lékařka ženského uzavřeného odd. 1

tel.: 224 965 358, 5 372

fax: 224 923 077, 224910577

e-mail: ekitzlerova(zavinac)centrum.cz

 

Nástup na Psychiatrickou kliniku:

           ·         1.10.1999

  

Vzdělání:

 

           ·   promoce -  1999, 1. LF UK Praha

           ·    atestace I. obor psychiatrie - 2002

           ·    atestace II. obor psychiatrie - 2005

         ·    Kognitivně behaviorální psychoterapie - 2002

            ·    kurs Interpersonální psychoterapie - 2004

            ·    postgraduální doktorské studium, 1. LF UK Praha, obor neurovědy, Ph.D. - 2004

            (Téma dizertační práce: Morfologické změny elektrického srdečního pole v rámci terapie depresivní poruchy antidepresivy) 

             ·    odborná způsobilost v soudní psychiatrii - 2006

             ·    odborná stáž Clinica Psiquiátrica Hospitais da Universidade de Coimbra, Portugal  - 2007

 

Zájmové oblasti:

 

         ·  afektivní poruchy u somaticky nemocných (kardiologie, diabetologie, imunologie)

         · sociální psychiatrie

         · psychoedukace

 

Vědecko výzkumná činnost, granty, pedagogická činnost: 

 • výzkum nežádoucích účinků antidepresiv - téma dizertační práce
 • spoluřešitelka studie „Anxiózně – depresivní symptomatika u nemocných se supraventrikulárními tachykardiemi“
 • spoluřešitelka mezinárodní multicentrické studie integrované denní péče – EDEN (2000-2003)
 • spoluřešitelka grantu IGA MZ ČR Ekonomické aspekty psychiatrické péče (2002-2004)
 • spoluřešitelka mezinárodní multicentrické studie EUNOMIA (2003-2005)
 • spoluřešitelka studie „Prevalence výskytu sérologických markerů celiakie, protilátek proti potravinovým antigenům a autoantigenům u pacientů trpících duševními chorobami“ (od r. 2006)
 • spoluřešitelka Výzkumného záměru Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha - Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění (2007-2012)
 • hlavní řešitelka grantu Institutu Danone "Prevence obezity u schizofrenie: Vliv psychoedukačního programu Pro dobré zdraví na hmotnost, plazmatické koncentrace lipidů, koncentrace sérové glukózy a kvalitu života" (od r. 2009)
 • odborný garant/vedení psychoedukačních programů pro pacienty trpící psychotickým onemocněním „Program pro dobré zdraví“ a „PREDUKA“ (od r. 2005)
 • klinická i vědecká mezioborová spolupráce s kardiology (IKEM) a diabetology ("Pevný bod") (od r. 2002)
 • výuka pregraduálních studentů 1. LF UK Praha, přednášková činnost na katedře psychiatrie IPVZ, Praha 8

 

Ocenění:

 • Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka za práci „KBT odvykání kouření“ (2002)
 • Kuffnerova cena za mezioborový projekt "Anxiózně-depresivní symptomatika u nemocných se supraventrikulárními tachykardiemi" (2003)
 • Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka v kategorii teoretické aplikace za nejlepší vědeckou práci na téma "Užití omezovacích opatření v ČR, projekt EUNOMIA" (2004)
 • Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka v kategorii praktické aplikace za preventivní edukační program proti relapsu psychózy „PREDUKA“ (2007)
 • Národní psychiatrická cena Vladimíra Vondráčka v kategorii praktické aplikace za práci na téma „Psychoedukační program pro pacienty trpící schizofrenií-Program pro dobré zdraví“ (2009)

 

Výběr z publikační činnosti:

 

Paclt I., Kitzlerová E., Slavíček J., Dohnalová A., Pišvejcová K., Kittnar O.: Deprese, kardiovaskulární systém a nežádoucí účinky antidepresiv, Psychiatrie pro XXI. století, Galén 2000, s. 77.

 

Kitzlerová E., Paclt I., Slavíček J., Dohnalová A.: Vliv plazmatických hladin dosulepinu na parametry el. srdečního pole, Psychiatre – supplementum 1, 2002, str. 22-23

                                         

Anders M., Kitzlerová E., Kautzner J., Buncová M., Dohnalová A.: Anxiozně – depresivní symptomatika u pacientů se supraventrikulárními tachykardiemi, Česká a Slovenská psychiatrie, 4,  208 – 213, 2002.

 

Kitzlerová E., Slavíček J., Pišvejcová K., Anders M., Dohnalová A., Balíková M.: Plasma levels of dosulepine and heart electric field, Physiological Research 2003, 52 (3), 319 – 325.

 

Paclt I., Slavíček J., Dohnalová A.: Kitzlerová E., Pišvejcová K.:Electrocardiographic dose-dependent changes in prophylactic doses of dosulepine, lithium and citalopram, Physiological Research 2003, 52 (3), 311 -  317.

 

Pišvejcová K., Paclt I., Slavíček J., Kitzlerová E., Dohnalová A: Electrocardiogram, vectorcardiogram and body surface maps in patients with panic disorder, Physiological Research 2002, 51(4), 401 – 6.

 

Kitzlerová E., Raboch J., Stárková L., Baková N., Sekot M., Howardová A., Hamplová J.: Hodnocení psychopatollogie a kvality života pomocí dotazníků BPRS, MANSA v rámci studie EDEN – průběžné výsledky integrované denní péče, Psychiatrie v medicíně a medicína

v psychiatrii, Galén 2002, s. 107.

 

Pěč O., Howardová A., Kitzlerová E.: Výsledky mapování denních stacionářů v ČR, Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii, Galén 2002, s. 179.

 

Sekot M., Baková N., Stárková L., Kitzlerová E., Howardová A., Hamplová J.: Hodnocení sociálního postižení pacientů léčených na Psychiatrické klinice, Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii, Galén 2002, s. 243.

 

Stárková L., Raboch J., Kitzlerová E., Baková N., Sekot M.: Spokojenost s léčbou u hospitalizovaných pacientů a u pacientů v denním stacionáři – studie EDEN, Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii, Galén 2002, s. 251.

 

Kitzlerová E., Paclt I., Slavíček J.: Antidepresiva a jejich účinek na kardiovaskulární aparát, Česká a Slovenská psychiatrie 2002, 8, s. 429 – 433.

 

Kitzlerová E., Pěč O., Howardová A.: Mapování denních stacionářů v ČR, Psychiatrie, 7, Supplementum 1, 2003, s. 26-27.

 

Kitzlerová E., Pěč O., Raboch J., Howardová A., Stárková L., Baková N., Sekot M., Peichlová J.: Mapování denních stacionářů v České republice, Česká a Slovenská psychiatrie 2003, 6, s. 299 – 305.

 

Paclt I., Slavíček J., Kitzlerová E., Charvát J., Pišvejcová K., Kittnar O.: Úzkost, deprese a kardiovaskulární systém, Psychiatrie 7, Supplementum 2, 2003, s. 85 – 86.

 

Anders M., Kitzlerová E., Kautzner J., Dohnalová A.: Hodnocení psychopatologie u pacientů s paroxysmálními supraventrikulárními tachykardiemi – jednoroční sledování, Psychiatrie 7, Supplementum 2, 2003, s. 11 – 12.

 

Sekot M., Raboch J., Baková N., Howardová A., Kitzlerová E., Peichlová J., Stárková L.: Sociální postižení pacientů hospitalizovaných a pacientů léčených formou denního stacionáře, Praktický lékař 2003, 83, č. 11, ss. 652 – 656.

 

Kitzlerová E, Anders M, Raboch J: Psychopathology in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia. Psychiatrie 8, Supplementum 1, 2004, ss. 57-58.

 

Baková N, Raboch J, Kitzlerová E, Stárková L, Sekot M, Peichlová J, Howardová A: Denní stacionář jako alternativa hospitalizační péče. Psychiatrie pro praxi 2, ročník 5, 2004, ss. 89 – 92.

 

Kitzlerová E, Raboch J, Kališová L, Sekot M, Howardová A, Peichlová J, Baková N, Číhal L, Kallert T: Studie EDEN- hodnocení vývoje psychopatologie a kvality života u dvou skupin pacientů léčených formou denního stacionáře a klasickou hospitalizací (konečné výsledky

jednoročního sledování). Česká psychiatrie a svět, nakl. Galén, 2004, ss. 100-101.

 

Půbal K, Raboch J, Kitzlerová E, Číhal L: Ekonomické aspekty psychiatrické péče – srovnání péče hospitalizační a denního stacionáře v ČR. Česká psychiatrie a svět, nakl. Galén, 2004, ss. 226 – 228.

 

Půbal K, Raboch J, Kitzlerová E: Jak měřit náklady  psychiatrické péče? Česká a Slovenská psychiatrie 2004, 6, ss. 356 – 359.

 

Kitzlerová E: Společné patofyziologické mechanismy deprese a kardiovaskulárních onemocnění. Česká a Slovenská psychiatrie 2004, 6, ss. 360 – 367.

 

Kitzlerová E, Raboch J, Půbal K, Číhal L:Economics aspects of psychiatric care in Czech republic. European Journal of Public health,Supplementum 2004, vol.14, No.4, pp. 89 – 90.

 

Kališová L, Raboch J, Novotná I, Černý M, Victorínová K, Kitzlerová E, Nawka A, Chudárek F: Užití omezovacích opatření a prostředků v psychiatrii – mezinárodní projekt EUNOMIA. Česká a Slovenská psychiatrie 2004, 7, ss. 420 – 427.

 

Kitzlerová E, Kittnar O, Paclt I, a kol.: Morfologické změny elektrického srdečního pole u pacientů trpících depresivní poruchou a léčených dosulepinem. Česká a Slovenská psychiatrie 2004, 8, ss. 472 – 480.

 

Kitzlerová E, Raboch J, Půbal K, a kol.: Economic aspects of psychiatric care in Czech republic. Psychiatrie, Supplementum 2005, 1, ss. 50 – 51.

 

Kitzlerová E, Kittnar O, Paclt I, a kol.: Morphologic changes of heart electric field in depressive patients treated with dosulepin. European Neuropsychopharmacology 2005, vol. 15, No 1, pp. 75-76.

 

Kitzlerová E, Anders M, Kautzner J, Dohnalová A: Hodnocení psychopatologie u pacientů trpících paroxysmálními supraventrikulárními tachykardiemi za rok po provedené radiofrekvenční katetrizační ablaci. Česká a Slovenská psychiatrie 2005, 1, ss. 15 – 20.

 

Howardová A, Kitzlerová E, Půbal K a kol.: Ekonomické aspekty psychiatrické péče I. randomizační proces, sociodemografické a klinické charakteristiky. Česká a Slovenská psychiatrie 2005, 3, 148 – 154.

 

Kitzlerová E, Howardová A, Raboch J a kol.: Ekonomické aspekty psychiatrické péče II. Porovnání pacientů v denní péči a klasické hospitalizaci. Česká a Slovenská psychiatrie 2005, 3, ss.142 – 147.

 

Kitzlerová E, Raboch J, Kališová L a kol.: Studie EUNOMIA – Porovnání spokojenosti s léčbou u pacientů trpících akutní duševní poruchou, dobrovolně  a nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrickém zařízení – výsledky za 1. rok. Psychiatrie, Supplementum 2005,

2, ss. 51- 52.

 

Kališová L, Raboch J, Kitzlerová E, Novotná I: Obecná praxe užívání omezovacích opatření – monitorování situace v České republice. Česká a Slovenská psychiatrie 2005, 6, ss. 303 – 307.

 

Kališová L., Raboch J., Kitzlerová E., Novotná I., Černý M., Nawka A., Považan M., Kuklová L.: Frekvence a popis užití omezovacích opatření – mezinárodní projekt EUNOMIA, výsledky za první rok. Psychiatrie 2005, 9.

 

Kitzlerová E, Motlová L.: Program pro dobré zdraví – první zkušenosti a výsledky v ČR. Psychiatrie pro praxi 2005, 6, ss. 292 – 296.

 

Kitzlerová E: Patofyziologické souvislosti kardiovaskulárních onemocnění a depresivní poruchy a trendy v jejich léčbě. Psychiatrie 2007, 1, str. 31-38.

 

Kitzlerová E, Anders M, Kautzner J, Dohnalová A: Evaluation of psychopathology in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia. Experimental and Clinical Cardiology 2007, No 1, volume 12, pp. 42- 45.

 

Kitzlerová E, Anders M: The role of some new factors in the pathophysiology of depression and cardiovascular disease: Overview of Recent Research. Neuroendocrinol Lett 2007; 28(6):832–840.

 

Anders M, Kitzlerová E, Jokl I: Diagnostika a léčba psychických poruch v interní medicíně. In.: Konziliární psychiatrie – Psychické poruchy a jednotlivé somatické obory, vydalo naklad. Medical Tribune CZ 2007, 294-300.

 

Kališová L, Raboch J, Číhal L, Novotná I, Kitzlerová E a skupina EUNOMIA: Použití omezovacích opatření v psychiatrii – výsledky mezinárodního projektu EUNOMIA, základní charakteristika konečného souboru v ČR. Česká a Slovenská Psychiatrie 2008, 1, str. 4-8.

 

Kališová L, Raboch J, Číhal L, Kitzlerová E a skupina EUNOMIA: Výsledky podrobného sledování použití omezovacích prostředků během hospitalizace – projekt EUNOMIA, výsledky ČR. Česká a Slovenská Psychiatrie 2008, 2, str. 52-58.

 

Kitzlerová E, Motlová L, Dragomirecká E: Wellness Program: A Program for Managing Weight Control in Schizophrenia: Experiences From The Czech Republic. In: Quo vadis, psychiatria? edit. Galén 2008, ss. 61-62.

Kitzlerová E, Motlová L, Dragomirecká E: I pacienti se schizofrenií mohou být fit: Roční výsledky Programu pro dobré zdraví v České republice. Psychiatrie 2008, 2, str. 78-81.

Anders M, Kitzlerová E: Depresivní porucha a chronická srdeční onemocnění. Kardiologie v primární péči, 2008,3/4, ss. 139-144.

 

Kitzlerová E: Potřebují pacienti trpící diabetem neolitem psychosociální pomoc?. Česká a Slovenská psychiatrie, 2008, 104, str. 180-185.

 

Kitzlerová E, Raboch J, Číhal L, Kališová L a skupina EUNOMIA: Spokojenost pacientů a jejich příbuzných s léčbou na psychiatrii v rámci projektu EUNOMIA – konečné výsledky v České republice. Česká a Slovenská psychiatrie, 2008, 104, 8, str. 393-397.

 

Eichler T, Schützwohl M, Priebe S, Wright D, Adamowski T, Rymaszewska J, Nawka P, Ocvár L, Kitzlerová E, Raboch J, Kallert TW: Loss to follow-up in longitudinal psychiatric research. Epidemiol Psichiatr Soc., 2008;  Apr-Jun; 17(2), pp. 138-47.

 

Anders M, Kitzlerová E, et al.: Intestinum - klíč ke vzniku depresivních poruch? Psychiatrie, 2009,13, Suppl.1, str.17.

 

Kitzlerová E, Motlová L, Dragomirecká E: Wellness Program in the Czech Republic: Prevention of Weight Gain in Schizophrenia: Evaluation of Weight Changes According to Medication. Psychiatrie 2009, 13, Suppl.1, str. 42.

Kališová L, Raboch J, Číhal L, Kitzlerová E, Černý M a skupina EUNOMIA: Vnímání omezení a nátlaku během nedobrovolné hospitalizace a po propuštění. EUNOMIA – konečné výsledky v české republice. Česká a Slovenská psychiatrie 2009, 105, ss. 5-11.

Škarková T., Bankovská Motlová L., Kitzlerová E.: Zájem o zdravý životní styl u psychotických onemocnění: dotazníkové šetření mezi účastníky Programu pro dobré zdraví. Psychiatrie 2009;13 (2-3):66-67.

Kitzlerová E, Motlová L, Dragomirecká E: Wellness Program in the Czech Republic: Prevention of Weight Gain in Schizophrenia: Evaluation of Weight Changes According to Medication.The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 2009, 

Volume 19, Supplement 3, Page S569.

Bankovská Motlová L.,Dragomirecká E, Kitzlerová E.:Weight control programme for schizophrenia: Bridge between psychiatrists and primary care physicians. Letter to the Editor. Eur Psychiatry 2009; 24, pp.490-491.

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 6636 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 12.12.2009
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.