1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 17.08.2020

Charakteristika, cíle a podmínky studijního programu

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Lékařská psychologie a psychopatologie se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti biopsychosociálních vztahů. Navrhované studium otevírá možnosti interdisciplinárního doktorského vzdělání nejen absolventům lékařských fakult, ale i absolventům jednooborového studia psychologie na filozofických fakultách a také některým absolventům příbuzných oborů.

Obor navazuje na bohatou tradici výuky psychologicko-psychiatrických věd na 1. lékařské fakultě, kterou představuje práce zakladatelů oboru, jakými byli Josef Riedel, Mihajlo Rostohar či Vladimír Vondráček. Zaměření na biopsychosociální paradigma současné moderní medicíny (obohacené o ekologickou, environmentální dimenzi) z hlediska jeho teoretických východisek reflektuje stávající stav poznání dosaženého v moderní vědě ve stávajících rozvinutých společnostech.

Teoretickými východisky jsou poznatkové systémy teoretických psychologických oborů (vývojová psychologie, psychologie osobnosti atd.), ale i oborů aplikovaných, zejména klinické i lékařské psychologie. Psychiatrie a behaviorální vědy pak představují souhrn vědeckých disciplín, které se zabývají porozuměním lidské psychice i chování. Jedná se o přístupy nejen psychologické, ale i genetické, biochemické či fyziologické a jejich vzájemné ovlivňování. Důležitá je možnost využití těchto nejmodernějších poznatků v péči o duševně i tělesně nemocné.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je schopen pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou, samostatně připravit a realizovat výzkumný projekt, tj. získávat, vyhodnocovat a statisticky zpracovávat získaná data s přihlédnutím především k interdisciplinárnímu zaměření a kombinovat přitom jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. V oblasti lékařské psychologie jde zejména o výzkumné projekty, v nichž jsou empirická data získávána pomocí specifických psychologických a psychologicko-psychiatrických postupů a dílem z pomocných laboratorních prostředků. V oblasti behaviorálních věd se jedná zvláště o výzkum souvislostí psychosociálních a ekologických faktorů s biologickými dispozicemi včetně využití moderních pomocných diagnostických metod. Vysoký důraz je při studiu kladen na schopnost připravit a reálně publikovat kvalitní výsledky vědecké práce.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení musí absolvovat každý uchazeč. Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

Studijní povinnosti

Obsahem výuky v jednotlivých ročnících budou zejména tyto tematické okruhy

1. Základy výzkumu v oblasti psychologických behaviorálních věd

2. Lékařská psychologie a psychopatologie

3. Biopsychosociální přístupy ve zdraví a nemoci

Obsah výuky je realizován prostřednictvím těchto studijních úkolů

1. V prvním ročníku složení zkoušky z předmětu Lékařská psychologie a psychopatologie I, spočívající v obhajobě vlastní písemné přehledové práce dokládající přehled a zájem studenta o zvolenou specializaci doplněné výkladem základních metod používaných ve vědecké práci.

2. Získání 4 zápočtů v 1. až 4. ročníku studia z předmětů Lékařská psychologie a psychopatologie I, II, III, IV.

3. Zkouška z anglického jazyka (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate).

4. Státní doktorská zkouška

Další obsah výuky je specifický vzhledem ke specializaci studenta a je konkretizován v individuálním studijním plánu.

Požadavky na tvůrčí činnost

Minimálně dvě publikace k tématu disertace v časopisech s impact faktorem (alespoň jedenkrát jako první autor).

Doporučuje se prezentace výsledků výzkumného projektu na alespoň dvou postgraduálních konferencích pořádaných v rámci výuky nebo dvou jiných celostátních nebo mezinárodních konferencích.

Požadavky na absolvování stáží

Zahraniční stáž na odpovídajícím odborném pracovišti v délce minimálně jednoho měsíce.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorskou zkoušku může student konat po splnění těchto povinností: zkouška z předmětu Lékařská psychologie a psychopatologie I., tři zápočty (Lékařská psychologie a psychopatologie I, II, III), jazyková zkouška, jedna publikace (nebo doložené potvrzení o přijetí publikace) v časopise s IF. Student musí u vlastní zkoušky prokázat znalosti týkající se hlavních tematických okruhů podle seznamu zkušebních otázek. Musí odpovědět na jednu vylosovanou otázku z oblasti lékařské psychologie a na jednu otázku z oblasti psychopatologie.

Podmínky k připuštění k obhajobě

K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po splnění základních povinností, tj. zkouška z předmětu Lékařská psychologie a psychopatologie I, čtyři zápočty, jazyková zkouška, státní doktorská zkouška, absolvování zahraniční stáže v minimální délce jednoho měsíce a publikace (nebo doložené potvrzení o přijetí k publikaci) minimálně dvou prací v časopisech s IF, z toho jednou jako první autor.


počet zobrazení: 12752 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 17.08.2020
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.