1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Department of Psychiatry
zfisar 11.01.2013

Education - Teaching materials

References

 

Basic (EN):

 • Raboch J., Pavlovský P. et al.: Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004.
 • Gelder M. et al.: New Oxford Textbook of Psychiatry. 2nd ef. Univ. Oxford, UK 2009.
 • Hales R.E.,Yudofsky S.C., Gabbard G.O.: The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry. 5th ed. Amer. Psychiat.Publishing, 2009.
 • Kasper S.Z., H.-P. Volz: Psychiatrie compact. Thieme 2003.
 • Gabbard G.O.: Textbook of Psychotherapeutic Treatments. Amer. Psychiat. Publishing, 2009.

Basic (CZ):

 • Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2012.
 • Raboch J. a kol.: Psychiatrie – testy. 2. vyd. Galén, Karolinum, Praha 2010.

Recommended (CZ):

 • Raboch J., Pavlovský P., Janotová D.: Psychiatrie – minimum pro praxi. 4. vyd. Praha, Triton 2006.
 • Fišar Z. a kol.: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. 2. vyd. Grada, Praha 2009.
 • Herman E., Praško J., Seifertová D.: Konziliární psychiatrie. Grada, Praha 2009.
 • Höschl C., Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Tigis, 2002.
 • Jirák a kol.: Gerontopsychiatrie. Galén, Praha (v tisku)
 • Češková E.: Schizofrenie a její léčba. Maxdorf, 2005.
 • Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie. 4. vyd. Grada, 2012.
 • Raboch J., Jirák R., Paclt I.: Psychofarmakologie pro praxi. Triton, 2007.
 • Vybíral Z., Roubal J.: Současná psychoterapie. Praha, Portál 2010.
 • Malá, E.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Portál, Praha 2005.
 • Papežová, H.: Spektrum poruch příjmu potravy. Grada, Praha 2009.
 • Praško J., Látalová K., Ticháčková, A., Stárková, L.: Klinická psychiatrie. Tigis, Praha 2011.

Teaching materials from psychiatry on Internet