1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 16.04.2013

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy

Centrum pro poruchy příjmu potravy

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

 

Poruchy příjmu potravy patří mezi dlouhodobá a závažná onemocnění, která však lze úspěšně léčit. Mezi základní podmínky úspěchu v léčbě patří motivace k řešení problémů vztahujících se k narušenému příjmu potravy, ale i ostatním životním oblastem. Naše zařízení nabízí tři formy péče:

 

1. Lůžkové specializované oddělení pro léčbu poruch příjmu potravy

 

Oddělení bylo založeno v roce 1983 na základě zkušeností Jednotky pro poruchy příjmu potravy v Belgii. Pro úspěšný pobyt byla vždy důležitá spolupráce s terapeutickým týmem a přijetí léčebného programu oddělení. Léčba nabízí možnost dostat jídelní obtíže pod kontrolu, naučit se přiměřeně jíst a začít řešit i ostatní životní problémy. I když zvládnutí jednotlivých léčebných kroků není vždy snadné, na jejich dosažení pacienti pracují postupně s profesionální podporou profesionálního týmu. Ten zaručuje profesionální přístup, založený na odborné erudici a respektu k individuálním potřebám a potížím pacientů.

 

 • Jedná se o lůžkové zařízení, na kterém jsou pacienti hospitalizováni 6-8 týdnů.
 • Před nástupem k hospitalizaci doporučujeme, aby ambulantní psychiatr zaslal do centra doporučení, které by mělo obsahovat: adresu bydliště nemocného, telefonický kontakt, základní osobní a anamnestické údaje, průběh nynějšího onemocnění a případnou další psychiatrickou či somatickou diagnosu.
 • Došlé doporučení naše sociální pracovnice zařazuje (po diskusi terapeutického a lékařského týmu o naléhavosti přijetí), do pořadníku. Čekací doba se liší podle aktuálního počtu zájemců o léčbu. Může trvat od jednoho týdne do tří měsíců. Pokud u pacientky zájem o léčbu přetrvává, po pozvání k léčbě telefonicky nástup potvrdí.
 • Platba za pobyt na oddělení se neliší od ostatních nemocničních zařízení a činí 100 Kč na den.
 • Hospitalizace přichází v úvahu zejména u pacientek, u kterých byla ambulantní léčba neúčinná, nebo u pacientek s dalším závažným onemocněním.
 • Systém péče je založen na režimové léčbě, při které jsou pacientky zařazeny do terapeutického, jídelního, pracovního a sociálního programu.
 • Při příjmu jsou seznámeny s terapeutickou smlouvou, kterou mají možnost konzultovat se specializovanou sestrou. Opakované porušování smlouvy může být důvodem k propuštění.
 • Přijímáme pacienty a pacientky od 18 let výše, v kompenzovaném somatickém stavu. Stavy ezprostředně ohrožující život jsou řešeny většinou prostřednictvím krátkodobých pobytu na metabolických jednotkách (JIP). Po stabilizaci zdravotního stavu je domluven překlad pacientky na naše Centrum.
 • V závěru pobytu se zaměřujeme na návrat pacientky do jejího běžného prostředí a na dodržování doporučeného jídelního režimu v konkrétních podmínkách aktivního života.
 • Významnou a nedílnou součástí léčby je spolupráce příbuzných a blízkých, se kterými se snažíme navázat kvalitní kontakt a poskytnout základní informace o možnostech další terapie (včetně rodinné terapie).
 • Pro udržení výsledků léčby a prevenci relapsu je důležitá následná péče, kterou naše klinika doporučuje a zajišťuje propuštěným pacientkám, popř. doporučujeme kontakt na adekvátní zařízení v místě bydliště.
 • Při současné diagnóze závislosti na návykových látkách většinou přijímáme pacientky, které prošly léčbou závislosti, nejlépe po dohodě s terapeuty daného zařízení.

Základní informace o podmínkách přijetí na naše oddělení poskytujeme každé úterý od 13.00-14.00 hod na tel. čísle: 224 965 335.

 

Kontakty:

Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

Ke Karlovu 11

Praha 2

PSČ 128 01

 

2. Denní stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy

 

Denní stacionář pacienti a pacientky navštěvují denně v pracovní dny. Po skončení programu na stacionáři se vracejí domů. Tato forma péče nabízí režimový program léčby (bez odtržení pacienta z jeho přirozeného prostředí).

 

 • Podmínkou přijetí na stacionář je BMI pacienta od 16 a více.
 • Pobyt na stacionáři probíhá v rámci ambulantní péče až po dobu 3 měsíců.
 • Platba je 55 Kč na den (placení stravy).
 • Pobyt na stacionáři v některých případech doporučujeme v rámci pokračování léčby na lůžkovém oddělení.
 • Čekací doba se pohybuje, dle aktuální obsazenosti, od jednoho týdne až do měsíce.

Telefonické objednání k pobytu a informace získáte každou středu od 13.00-14.00 hod na tel. čísle: 224 965 053.

 

3. Specializovaná ambulantní péče

 

První kontakt a následná krátkodobá ambulantní péče pro pacienty s poruchou příjmu potravy. Možné po předcházející dohodě s lékařem.

 

PhDr. František David Krch PhD.

e-mail: krch.frantisek@vfn.cz

 

PhDr. Lucie Pelková PhD.

e-mail: pelkoval@seznam.cz

 

Prvotní kontakt s odborníkem pro pacienty s poruchou příjmu potravy; objednání na tel. čísle: 224 965 221, ordinace ve středu dopoledne.

 

Psychologické poradenství, zaměření na psychosomatické obtíže, prevence, terapie.

Následná psychologická péče po intenzivní léčbě poruch příjmu potravy; objednání na tel. čísle: 281 012 674.

 

 

Jiné formy pomoci pro pacienty s poruchou příjmu potravy, příbuzné a partnery.

 

1. Internetová prevence a včasná intervence u poruch příjmu potravy

 

Evropský program, do kterého je zapojeno 7 zemí. V ČR realizován Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN.


ProYouth je určen primárně pro mladé lidi ve věku 15-25 let (registrovat se ale může každý), může jim napomoci rozpoznat u sebe projevy rizikového chování, poskytnout informace o možnostech pomoci sobě či ostatním a může tak přispět k včasnému vyhledání odborné léčby.


Mladí lidé zde najdou informace o poruchách příjmu potravy, ale především chaty a diskuzní fóra s odborníky, jsou nabízeny i individuální online konzultace. Součástí programu je také počítačová hra - interaktivní fotokomiks s detektivním příběhem, kde se dozví další informace a kontakty na odbornou pomoc.


Přístup do programu a podrobné informace na:

www.proyouth.eu


 

2. Internetové diskusní skupiny (chaty) pro rodiče dívek a chlapců, trpících poruchou příjmu potravy

 

Pravidelné chaty s odborníkem na poruchy příjmu potravy, stačí jednoduchá registrace, chat je anonymní. Online poradna - odborník zodpovídá dotazy, je možné se ptát i bez registrace.


Kontakt:

tomanova@tiscali.cz


Chaty a online poradna na internetové adrese:

www.pomocppp.cz3. Klub pro rodiče, příbuzné a partneryOtevřené informativní fórum vedené odborníkem PhDr. F. D. Krchem. Rodiče se informují o projevech a důsledcích poruch příjmu potravy a o možnostech léčby. Také získají zkušenosti ostatních o tom, jak motivovat nemocné k léčbě a jak účinněji podporovat své blízké v léčbě. Nemusíte objednávat předem. Klub se koná se pravidelně každou 3. středu v měsíci od 14.30 hod v prostorách denního stacionáře pro PPP, Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2.

 

4. Klub pro pacienty a zájemce o léčbu

 

Informační setkání určené pro ženy i muže s problémy poruch příjmu potravy, za účasti odborníka a pacientů, kteří aktuálně léčbou procházejí. Zájemci o léčbu jsou informováni o průběhu a formách léčby. Dále mají možnost individuálního posouzení nejvhodnějšího postupu v léčbě v jejich konkrétním případě. Klub se koná každou 2. středu v měsíci od 14.30 hod v prostorách denního stacionáře PPP, Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2. Zájemci se nemusejí objednávat předem.

 

5. Vícerodinná terapie

 

Práce s celou rodinou je často nezbytná pro úspěšnost léčby, zvláště u dospívajícího pacienta. Podporu potřebují nejen pacienti, ale i jejich blízcí. Vícerodinná terapie je celosvětově odborníky doporučována jako metoda léčby s nejvyšší úspěšností. Od roku 2004 ji nabízíme také v Praze. Práce ve skupině cca 5 rodin pomáhá snižovat napětí v rodině a dává možnost členům rodiny vhodně se angažovat se při řešení problémů spojených s onemocněním. Terapie probíhá v rámci uceleného, přesně organizovaného cyklu, který se skládá ze 6 terapeutických dní (9-15 hod.). První dvě setkání jsou v odstupu 14 dnů a jsou dvoudenní (čtvrtek a pátek), poté následují další dvě setkání se třítýdenním odstupem. V roce 2013 je plánováno otevření dalších 2-3 cyklů.

 

Již nyní je možné se přihlašovat na telefonu 224 965 053/denní stacionář nebo na 775 095 461 (Mgr. Jana Tomanová, Ph.D). Počet míst je omezený.

 

6. Doléčovací skupiny

 

Jedná se o edukativní skupiny pro pacienty po ukončení hospitalizace. Skupina je zaměřena na jídelní, pohybový, pracovní režim a způsob kontroly příjmu potravy a není třeba se na ni objednávat. Skupina probíhá 1x za 14 dní v prostorách denního stacionáře pro PPP, Psychiatrické kliniky PK, Ke Karlovu 11, Praha 2, od 15.00 hod pod vedením PhDr. Františka Krcha.7. Nový program pro dospělé s ADD/ADHDV současné době program na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN připravujeme. Jedná se o komplexní program, jehož součástí bude diagnostika, kognitivní trénink v programu COGMED, poradenství i možnost farmakologické léčby. Připravujeme také informační materiály a webové stránky.

 

 

 

Profesionální tým Centra pro poruchy příjmu potravy

 

5897

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Vedoucí lékař Centra pro léčbu poruch příjmu potravy.

e-mail: Hana.Papezova@vfn.cz

 

5895

MUDr. Petra Holanová

e-mail: petra.holanova@vfn.cz

 

5905

MUDr. Miroslav Sekot

Psychiatr a psychoterapeut (výcvikový terapeut SURu). Vede psychoterapeutické skupiny.

email: sekot@post.cz

 

5896

PhDr. František D. Krch, PhD.

Klinický psycholog, odborný asistent.

e-mail: krch.frantisek@vfn.cz

 

5899

Iva Dlouhá

Sociální pracovnice, vede čekací listiny pro pacientky s poruchami příjmu potravy a vede psychosociální poradnu pro oddělení. Přednáší na odborných sympoziích o problematice sociální práce v této oblasti.

e-mail: Iva.Dlouha@vfn.cz

 

5901

Jitka Novotná

Staniční sestra lůžkového oddělení.

 

5902

Kateřina Bartová, Bc.

Režimová sestra lůžkového oddělení.

 

5898

Hana Šimůnková

Režimová sestra lůžkového oddělení.

 

5904

Markéta Linhartová

Psychiatrická sestra - lůžkové oddělení.

Psychoterapeutický výcvik

 

 

Další sestry oddělení:

Macášková, E., Peterková, M., Radenovičová, L., Najmanová, H.

 

 

Denní stacionář Centra pro poruchy příjmu potravy

 

5903

PhDr. Lucie Pelková, PhD.

Klinický psycholog – denní stacionář, ambulance pro poruchy příjmu potravy, Centrum zdravotní péče Jirny.

e-mail: pelkoval@seznam.cz

 

5907

Mgr. Tereza Štěpánková

Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy.

Internetové poradenství programu Proyouth.

e-mail: Stepankova.Tereza@vfn.cz

 

5906

MUDr. Světlana Žuchová

Psychiatr a psychoterapeut s psychodynamickým výcvikem - vede dynamické skupiny pro dívky s poruchami příjmu potravy a výzkumně se věnuje poruchám kognitivních funkcí; zavádí terapii kognitivní remediace u indikovaných pacientek.

e-mail: svetlanazuchova@yahoo.com

 

 

Specializované ambulantní programy Centra pro poruchy příjmu potravy

 

5900

Irena Spurná

Režimová sestra na denním stacionáři. Pracuje s pacienty na vypracování jídelníčků. Sleduje jídelní chování a podporuje dodržování režimových zásad.

počet zobrazení: 27504 poslední aktualizace: jbera, 16.04.2013
Hodnocení: (hodnotilo 28 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.