1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
05.05.2014

Oddělení rehabilitace

Charakteristika oddělení

Rehabilitace je součástí komplexního přístupu v péči o osoby s psychickým onemocněním. Napomáhá zlepšovat kvalitu života a soběstačnost jedince, jeho uplatnění v komunitě.

Oddělení rehabilitace nabízí terapeutické aktivity hospitalizovaným pacientům či klientům, kteří dochází do specializovaných stacionářů Psychiatrické kliniky, a to na základě indikace ošetřujícího lékaře. Terapeutické aktivity probíhají ve všední dny (od 7:30 do 15 hodin) v rámci terapeutického programu jednotlivých oddělení.

Služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.


vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Nováková


Terapeutické aktivity

Rehabilitační oddělení nabízí pro své klienty tyto odborně vedené terapie

 • FYZIOTERAPIE
 • ERGOTERAPIE
 • TERAPIE UMĚNÍM (ARTETERAPIE, MUZIKOTERAPIE)

FYZIOTERAPIE

Léčebná tělesná výchova (LTV):

Skupinová

 • probíhá formou kolektivního cvičení v tělocvičně, patří mezi pohybové terapie v tematicky zaměřených skupinách pro jednotlivé léčebné indikace;
 • obsahuje speciální cvičení, která jsou zaměřena na obnovu funkce pohybového aparátu (např. kondiční cvičení, vertebroterapie, škola zad, cvičení na míčích, pohybové hry apod.).

Individuální

 • zahrnuje kineziologické vyšetření, stanovení fyzioterapeutické diagnózy, odborné testy, např. svalový test, goniometrie, stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu léčby;
 • při individuálních terapiích využíváme moderní fyzioterapeutické metody (např. měkké techniky, mobilizace žeber a periferních kloubů, metoda Roswithy Brunkow, koncept Propriofoot, kinesiologický taping aj.);
 • v rámci fyzikální terapie nabízíme vodoléčbu - perličkové a vířivé koupele.

Edukační činnost:

 • poradenství a edukace pacienta za účelem udržení nebo obnovy pohybových funkcí, včetně informování a poradenství rodinných příslušníků.

ERGOTERAPIE

 • nácvik všedních denních činností (např. péče o sebe, nácvik praktických činností – péče o domácnost, nakupování, používání dopravních prostředku, používání internetu, atd.);
 • nácvik sociálních dovedností potřebných pro vztahy s ostatními lidmi (komunikace, interakce a spolupráce ve skupině, umění naslouchat, projevit zájem, atd.);
 • trénink kognitivních funkcí (pozornosti, paměti, soustředění, schopnost řešit problémy);
 • práce s tělem – nácvik správného držení těla, pohybové aktivity a hry, neverbální cvičení;
 • práce se stresem – metody odstraňování úzkosti, relaxační cvičení, zásady time managementu a správné životosprávy;
 • poradenství v oblasti volnočasových aktivit, nabídky extramurálních služeb, pracovní poradenství.

ARTETERAPIE

 • tvořit může každý, kdo k výtvarné tvorbě necítí přímo odpor;
 • terapie není zaměřena na výsledek, ale na proces tvoření. Klient se může o sobě něco nového dozvědět, něco nového zažít už od chvíle, kdy vezme do ruky pastelku, štětec nebo křídu;
 • výsledek tvorby (artefakt) je prostředkem sebevyjádření, ze kterého může mít jeho autor radost a léčebným přínosem je náhled klienta na vlastní problémy;
 • pracovat lze, buď v ploše tzn. kreslení, malování, koláže, frotáže nebo v prostoru tj. práce s papírem, modelování, keramika atd.

Léčebné psaní

 • terapeut vede klienty k písemnému vyjádření formou např. jednoduché úvahy, zamyšlení s využitím slovesných prostředků používaných v próze (metafory, tj. nepřímé přirovnání či pojmenování, využití citoslovcí);
 • při práci s básnickým textem - terapeut podporuje spontánní přístup klientů, intuitivní práci s rýmy, rytmem a zvukomalbou, je možné i zaměření se na faktory přednesové.

Četba příběhu

 • terapeut přečte vybraný prozaický nebo poetický text, dále s klienty pracuje s dějovým významem textu např. převyprávění příběhu, hledání společných paralel apod.

MUZIKOTERAPIE /rehabilitační model/

 • terapeut cíleně používá reprodukovanou hudbu v rámci tzv. receptivní muzikoterapie např. k podpoře „schopnosti naslouchat“, vnímat emoce, nechat na sebe hudbu působitv rámci aktivní muzikoterapie terapeut nabízí formou hry jakoukoli hudební činnost, při které není třeba žádné hudební znalosti, jde např. o prosté zpívání, práci s hlasem, využívání jednoduchých rytmických i melodických nástrojů ve skupinové improvizaci, intuitivní bubnování, spontánní pohyb s tanečními prvky, zdramatizované texty písniček, kreslení při hudbě apod.