1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
10.04.2017

Černý Martin

as. MUDr. Martin Černý

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

vedoucí lékař Denního stacionáře pro dospělé

tel. (zaměstnání): +420 224 965 231

e-mail: martin.cerny@vfn.cz, info@mudrcerny.cz

 

 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE:

1994-2000 Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita

7/2000-1/2006 Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, psychiatr (sekundární lékař, vedoucí lékař)

2003 - atestace I. stupně v oboru psychiatrie

od 2/2006 - Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha, psychiatr

2006 - specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

2006 - Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie

2002-2007 - akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, certifikát

od 2007 - postgraduální studium, obor psychologie a psychopatologie, 1.LF UK, Praha

od 2007 - odborný asistent, Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha

2008 - funkční specializace v systematické psychoterapii

2006-2009 – akreditovaný (SPS) psychoterapeutický výcvik Integrace procesové práce v systemických strukturách, certifikát

od 1/2011 - vedoucí lékař Denního stacionáře, Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha

od 2011 - Postgraduální kurz v gestalt terapii, pořadatel Jan Roubal, Institut pro výcvik v Gestalt terapii, Praha

od 2000 - účast na mnoha psychoterapeutických workshopech a přednáškách různých modalit

od 2011 - lektor IPVZ (např. kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě)

2014 – licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru psychiatrie

od 2014 – lektor psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii (Gestalt Studia)

od 2014 – supervizor, akreditace EAGT (European Association for Gestalt Therapy)

od 12/2016 - lektor Institutu pro výcvik v gestalt terapii (IVGT)

2016-2017 - výcvik v Emotion focused therapy (EFT)

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH:

od r. 2000 - Česká lékařská komora

od r. 2000 - Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

od r. 2009 - Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

od 10/2014 - EAGT (European Association for Gestalt Therapy)

 

 

PRÁCE NA GRANTOVÝCH A VĚDECKÝCH PROJEKTECH:

1996-1997 - Klinika pracovního lékařství FN Plzeň, nemoci z povolání, studentská vědecká činnost

1997-2000 - II. interní klinika FN Plzeň, aplanační tonometrie, studentská vědecká činnost

2003-2005 - investigator, Projekt EUNOMIA, grant EU

2007-2/2010 - investigator, Project DEMoBinc., grant EU

2007 - spoluřešitel projektu Viktimizace pacientů trpících duševním onemocněním

2012 - řešitel projektu Adjuvantní léčba psychických poruch aerobním cvičením

2014 - Standardizace dotazníků CORE-OM a ORS – lokální koordinátor

2014 - řešitel projektu „Účinnost gestalt terapie v léčbě duševních poruch: single case study“

2014 - lokální koordinátor Projekt SUPR (Systém ucelené psychiatrické rehabilitace), EEA &.Norway grants

   

OCENĚNÍ:

2007 – Národní psychiatrická cena prof. Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci na téma „Duševní poruchy v různých věkových obdobích“ v kategorii praktická aplikace knize „Konsiliární psychiatrie“ (autorství 5 kapitol)

2010 - Národní psychiatrická cena prof. Vladimíra Vondráčka téma „Kvalita psychiatrické péče“ v kategorii praktická aplikace za soubor aktivit souvisejících s měřením kvality psychiatrické péče (spoluautor)

2012 – vítězná práce v postgraduální klinické sekci na téma Viktimizace pacientů trpících onemocněním schizofrenního okruhu, 13.studentská vědecká konference 1.lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze

2015 - Národní psychiatrická cena prof. Vladimíra Vondráčka na téma “Evidence based postupy v psychiatrii" za práci „Násilné chování a viktimizace u mužů a žen s psychotickou poruchou“ (spoluautor).

   

Publikace

 • Kohout J., Černý M., Dolejšová O., Hájková J., Hodanová K.: Nemoci z povolání u pracovníků ve stavebnictví, Klinika pracovního lékařství FN Plzeň, 37. studentská vědecká konference 12.5.1997, Plzeň

 • Kohout J., Černý M., Dolejšová O., Hájková J., Hodanová K.: Nemoci z povolání u pracovníků ve stavebnictví, Klinika pracovního lékařství FN Plzeň, Praktický lékař 77, č. 5, 1997

 • Černý M., Kalenda M.: Názory praktických lékařů na léčbu hypertenze a technické možnosti v ordinaci: výsledky celostátní dotazníkové akce, 38. studentská vědecká konference, 13.5.1998, Plzeň

 • Kalenda M., Černý M.: Léčba arteriální hypertenze u praktického lékaře: výsledky celostátní studie, 38. studentská vědecká konference, 13.5.1998, Plzeň

 • Černý M., Aisenbruková J., Janouškovcová J., Kalenda M.: Vyšetření funkčních vlastností velkých cév pomocí analýzy pulsové vlny, 39. studentská vědecká konference, 12.5.1999, Plzeň

 • Černý M., Kalenda M., Filipovský J.: Pulse Wave Analysis - A New Noninvasive Method In Cardiology, 8th International Scientific Conference for Students and Young Doctors, 4-6 May, 2000, Gdansk, Poland

 • Černý M., Roubal J.: 8. evropská konference Gestalt terapie 9.-12.9.2004, Praha, Psychiatrie 4/2004

 • Kališová L., Raboch J., Novotná I., Černý M., Victorinová K., Kitzlerová E., Nawka A., Chudárek F.: Užití omezovacích opatření a prostředků v psychiatrii – mezinárodní projekt EUNOMIA, Česká a slovenská psychiatrie, 100, 2004, No. 7, pp.420-427.

 • Kališová L., Raboch J., Novotná I., Černý M., Victorinová K., Kitzlerová E., Nawka A., Chudárek F.: Užití omezovacích opatření v České Republice - projekt EUNOMIA. In: Raboch J.; Zrzavecká, I.; Doubek, P.; Anders, M. (eds.). česká psychiatrie a svĕt, 2004, p.87.

 • Kališová L., Raboch J., Kitzlerová E., Novotná I., Černý M., Nawka A., Považan M., Kuklová L.: Vnímání omezení a nátlaku při přijetí na psychiatrii – Mezinárodní projekt EUNOMIA (The perception of restriction and coercion during admission to the psychiatric unit – International project EUNOMIA). Psychiatrie 9, 2005, suppl 1, p.50.

 • Kitzlerová E., Raboch, J., Kališová L., Novotná I., Považan M., Černý M., Nawka A., Kuklová, L.: Studie EUNOMIA-porovnání spokojenosti s léčbou u pacientů trpících akutní duševní poruchou, dobrovolně a nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrickém zařízení - výsledky za 1.rok (Project EUNOMIA – the comparison of satisfaction in patients suffering from acute psychiatric disorder, voluntary and involuntary admitted to psychiatric units – results after one zdar). Psychiatrie, ČR, 1211 7579. 2005, 9, Suppl.2, s. 51-52.

 • Černý M., Papežová S., Pavlíková J., Pavlíková M.: Mění se v průběhu posledních let struktura diagnóz u pacientů hospitalizovaných na psychiatrii?, In: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.). Nemocná duše – Nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta, 2006

 • Nawka A., Raboch J., Kuklova L., Kitzlerova E., Kalisova L., Cerny M., Cihal L., Kallert T.W.: Does the legal status affect the outcome of inpatients with schizophrenia? European Psychiatry, Vol. 22, Suppl. 1, 2007, p. 128.

 • Herman E, Černý M: Epidemiologie psychických poruch u somaticky nemocných pacientů. In: Herman E, Praško J, Seifertová D (eds). Konziliární psychiatrie. Praha. MEDICAL TRIBUNE CZ, 2007, s. 5-7.

 • Černý M, Herman E. Psychiatrické vyšetření v somatických oborech. In: Herman E, Praško J, Seifertová D (eds). Konziliární psychiatrie. Praha. MEDICAL TRIBUNE CZ, 2007, s. 36-49.

 • Herman E, Černý M, Praško J. Poruchy nálady. In: Herman E, Praško J, Seifertová D (eds). Konziliární psychiatrie. Praha. MEDICAL TRIBUNE CZ, 2007, s. 79-93.

 • Černý M, Herman E, Chaloupka F. Diagnostika a léčba psychických poruch v chirurgických oborech. In: Herman E, Praško J, Seifertová D (eds). Konziliární psychiatrie. Praha. MEDICAL TRIBUNE CZ, 2007, s. 318-330.

 • Herman E, Černý M. Diagnostika a léčba psychických poruch u transplantací. In: Herman E, Praško J, Seifertová D (eds). Konziliární psychiatrie. Praha. MEDICAL TRIBUNE CZ, 2007, s. 355-358.

 • Cerny M, Zukov I, Vevera J: Violent behavior and victimization of persons with schizophrenia – review of studies. Abstract and poster presentation. World Association of Social Psychiatry Congres, October 2007.

 • Nawka A, Raboch J, Nawková L, Kitzlerová E, Kališová L, Černý M, Číhal L, Kallert TW. Kvalita života u nedobrovolně léčených pacientů s psychotickým onemocněním. Psychiatrie. Supplementum 1, 2008, p. 38.

 • Nawka A, Raboch J, Nawkova L, Kitzlerova E, Kalisova L, Cerny M, Cihal L, Kallert TW: Gender differences in involuntary treated patients with schizophrenia. European Psychiatry, Vol. 23, Suppl. 2, 2008, p. 135.

 • Černý M, Vevera J. Násilné chování a viktimizace pacientů se schizofrenií – přehled studií. Psychiatrie. Supplementum 1, 2008, p. 39.

 • Nawka A, Raboch J, Nawková L, Kitzlerová E, Kališová L, Černý M, Číhal L, Kallert TW.: Genderové rozdíly u nedobrovolně léčených psychotických pacientů. In: Raboch J. et al.(eds.) Quo vadis psychiatria? Galén, Praha 2008, pp. 122-126

 • Cerny M, Zukov I, Vevera J: Violent behavior and victimization of persons with schizophrenia – review of studies. Česká a slovenská psychiatrie, XIV World Congress of Psychiatry, Supplementum 2, 2008, p.1327.

 • Černý M, Vevera J: Využití počítačových programů při psaní vědeckých článků, kazuistik a prací k získání specializované způsobilosti. Psychiatrie, Supplementum 1, 2009, p.40.

 • Kališová L, Raboch J, Číhal L, Kitzlerová E, Černý M a skupina EUNOMIA: Vnímání omezení a nátlaku během nedobrovolné hospitalizace a po propuštění. EUNOMIA – konečné výsledky v České republice. Česká a slovenská psychiatrie, 1, pp. 5-11, 2009

 • Černý M, Hajduk M: Přístup gestalt terapie k úzkosti (Gestapy therapy approach towards anxiety). Psychiatrie pro praxi 10(5):231-233, 2009.

 • Vevera, J. Svarc, K. Grohmannova, J. Spilkova, J. Raboch, M. Cerny, L. Kalisova, M. Bartonkova, P. Bob and M. Susta: An increase in substance misuse rather than other mental disorders has led to increased forensic treatment rates in the Czech Republic. Eur Psychiatry 24:380-387, 2009. IF 3,080.

 • Černý M, Kalisova L, Nawka A, et al.: Viktimizace chronicky nemocných pacientů umístěných v psychiatrických zařízeních - národní výsledky projektu DEMoBinc (Victimization of long term mentally ill patients hospitalized in community or hospital settings - results from the Czech Republic), in Duševní poruchy a kvalita péče. Edited by Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P. Špindlerův Mlýn, Tribun EU, 2010.

 • Černý M, Kmoch V, Kučíková R, et al.: Atestační zkouška a její součásti (The exit exam in postgraduate training in psychiatry), in Duševní poruchy a kvalita péče. Edited by Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P. Špindlerův Mlýn, Tribun EU, 2010.

 • Černý M, Vevera J: Viktimizace pacientů s duševním onemocněním (Victimization of serious mentally ill patients), in Duševní poruchy a kvalita péče. Edited by Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P. Špindlerův Mlýn, Tribun EU, 2010.

 • Kališová L, Raboch J, Černý M, et al.: Co můžeme dnes nabídnout chronicky nemocným? Současný stav psychiatrické péče v ČR; národní výsledky projektu DEMoBinc (What care can we offer to long term mentally ill patients? Psychiatric care in the Czech Republic - the present state; national results of the DEMoBinc Project), in Duševní poruchy a kvalita péče. Edited by Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P. Špindlerův Mlýn, Tribun EU, 2010.

 • Kališová L, Raboch J, Nawka A, Černý M, et al.: Vytvoření nástroje pro hodnocení kvality péče dlouhodobě psychiatricky nemocných - projekt DEMoBinc (Development of a toolkit for the assessment of a quality of care for long term mentally ill people - DEMoBinc Project), in Duševní poruchy a kvalita péče. Edited by Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P. Špindlerův Mlýn, Tribun EU, 2010.

 • Černý M: Vše důležité o gestaltterapii. Recenze. Psychologie 16:63, 2010.

 • Raboch J, Kalisova L, Nawka A, Černý M. et al.: Nedobrovolná hospitalizace a názory pacientů - výsledky evropské studie EUNOMIA. Čes a slov Psychiat 106:5-8, 2010.

 • Vevera, J., Černý, M, Zvládání agitovanosti a násilného chování. Psychiatrie pro praxi, 2011. 12(2): p. 69-71.

 • Vevera, J., Černý, M, a Král, P, Agrese a násilné chování. Postgraduální medicína, 2011. 13(2): p. 220-227.

 • Černý, M., Rodinné konstelace. Recenze. Čes a slov Psychiatr, 2011. 107(5): p. 312

 • Černý M, Kalnická D, Vevera J: OMI - SALZBURG MEDICAL SEMINARS INTERNATIONAL. Zpráva ze semináře. Čes a slov Psychiatr 2011;107(1): 39 -40.

 • Černý M: Viktimizace pacientů trpících onemocněním schizofrenního okruhu. 13.studentská vědecká konference. Sborník. 2012, s.97-98.

 • Černý M, Vevera J: Victimization of patiens with schizophrenia spectrum disorder. Abstract and oral presentation, WPA 2012 Prague.

 • Černý M, Vevera J: Viktimizace pacientů trpících onemocněním schizofrenního okruhu. IX. sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. 7.-10.6.2012. Sborník, 2012, s 91-93.

 • Lucie Kališová, Jiří Raboch, Alexander Nawka, Martin Černý. Kvalita péče o dlouhodobě nemocné umístěné v psychiatrických zařízeních v ČR. Jaké možnosti máme? QUALITY OF LONGER TERM CARE OF MENTALLY ILL PATIENTS PLACED IN PSYCHIATRIC FACILITIES IN THE CZECH REPUBLIC. WHAT POSSIBILITIES DO WE HAVE? Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 211 -217.

 • Rozhovor s vedoucím lékařem Denního stacionáře MUDr. Martinem Černým. Dobré zprávy. Časopis Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Ročník 6 (2014): č.1 - březen.

 • Hana Papežová a kol. Naléhavé stavy v psychiatrii. Maxdorf Jessenius, 2014. Kapitola Truchlení (str. 109-122).

   

počet zobrazení: 10458 autor: zfisar, poslední aktualizace: 10.04.2017
Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.