1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 27.02.2018

Školitelé a témata

Školitelé:

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, 224916858

Afektivní a neurodegenerativní poruchy, především deprese a bipolární porucha, včasná a správná diagnostika, faktory ovlivňující výběr a efektivitu léčby, "measurement based care"

Prof. PhDr. Jan Vymětal

Ústav pro humanitní studia 1. LFUK, Karlovo nám. 40 224963447

Výzkum v psychoterapii a diagnostika projekčními metodami.

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Psychiatrická klinika LF UK Plzeň, Alej Svobody 80 Plzeň-Lochotín, 377 103 100

Vztah mezi pacientem a zdravotníkem v současnosti (stížnosti na zdravotníky, násilné jednání)

Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11 Praha 2, 224 965 314

Traumatický stres a disociace, nelineární metody v psychofyziologii

Odb. as. PhDr. Pavel Harsa Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965370

Tématické okruhy: psychodiagnostika, psychoterapie, agresivita.

Měření a posuzování projevů afektivity u psychiatrických pacientů s hraniční poruchou osobnosti pomocí projektivních testů a dotazníků.

Diagnostika poruch myšlení u psychiatrických pacientů pomocí projektivních testů a specifických inventářů (dotazníků).

Doc. MUDr. Soňa Hermochová, CSc.

FF UK Praha Celetná 4, Praha 1
224491111-486

Vliv školy na duševní zdraví dětí a mládeže
Volný čas dětí a mládeže jako činitel duševního zdraví
Možnosti a meze mimoškolní výchovy dětí a mládeže

Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK V Úvalu 84 Praha 5,
Motol, 224 433 400

Psychopatologie dětského autismu

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11 Praha 2,
224965328

Vliv lithia na Alzheimerovu chorobu
Genetika Alzheimerovy choroby

Doc. PhDr. Jana Kocourková

Psychiatrická klinika 2. LF UK
Praha 5 Motol, 224413456

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11 Praha 2
224965338

Výsledky léčby pacientů s poruchami příjmu potravy
Osobní charakteristiky obézních pacientů

Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.

Psychiatrická klinika FN Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 5855851111

Farmakoterapie a KBT u úzkostných poruch
PET u panické poruchy

Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Psychiatrická klinika 1. LF UK,Adiktologie, Ke Karlovu 11 Praha 2

1) Kognitivní a exekutivní funkce v kontextu akutní intoxikace a dlouhodobého užívání návykových látek

2) Preventivní a léčebné intervence v adiktologii

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

FF MU Brno, Arne Nováka 1/1
541121111

Hypnotické metody a psychodiagnostika

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30 Praha 2
224965568

Výzkum spánku,

Narkolepsie

Doc. ThDr. Václav Ventura ThD.

Ústav pro humanitní studia 1. LF UK, Karlovo nám. 40 Pha 2 224963430

Etické a psychologické aspekty spirituality.

Prof. MUDr. Petr Weiss, Phd.

Sexuologický ústav 1. LF UK
Apolinářská 4, Praha 2,
224968233

 1. Ženy a pornografie

2.Schopnost koncentrace pozornosti během sexuálního styku a orgastická schopnost u žen

3. Jak ženy reagují na konzumací pornografie u svých partnerů

4. Vliv konzumace alkoholu na sexuální  vzrušivost a orgastickou schopnost u žen

5. Vliv konzumace  alkoholu na sexuální vzrušivost a orgastickou schopnost u mužů

6. Rozdíly v sexuálním chování a v postojích mezi dobře a méně sexuálně vzrušivými ženami

7. Prediktory úspěšné sexuální adaptace na menopauzu

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Sexuologický ústav 1. LF UK
Apolinářská 4, Praha 2
224968233

Problematika sexuálních dysfunkcí a epidemiologie populačního vývoje.

Doc. MUDr. Martin Anders, PhD.

Psychiatrická klinika 1. LF UK,
Ke Karlovu 11, Praha 2
224965220

Zkoumání účinnosti a bezpečnosti biologických metod léčby duševních poruch:

- aplikace moderní biologické metody léčby repetitivní transkraniální magnetické stimulace u nemocných trpících depresivními poruchami, schizofrenií, tinitem aj.

- výzkum v oblasti aplikace elektrokonvulzivní terapie u nemocných trpících depresivními poruchami nebo schizofrenií

- výzkum v oblastech léčby ovlivněním cirkadiánní rytmicity (léčba jasným světlem, aplikace moderních farmak a terapie synchronizující sociální rytmy aj.) u duševních poruch

Výskyt a možné souvislosti psychopatologie vznikající při onemocnění somatickými poruchami (tzv. psychická komorbidita s onemocněním kardiovaskulárního systému včetně plicní hypertenze, neurologickými poruchami, hormonálními poruchy včetně tumorů hypofýzy aj.)

Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK,
Ke Karlovu 1 Praha 2,
224965357

Měření a posuzování agrese pomocí psychodiagnostických metod

Doc.,PhDr. Radek Ptáček, Ph.D

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11 Praha 2, 224 965 314

Standardizace psychodiagnostických metod

Psychometrie a psychodiagnostika v klinické praxi

Vývojová psychologie a psychopatologie

Forenzně psychologická témata

Doc. MUDr. Olga Dlouhá

Foniatrická klinika 1. LF UK

PhD. Josef Pavlát, PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK Problematika rozvedených rodin
Doc. MUDr. Jan Vevera, PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK Biologické markery agresivního chování a poruch osobnosti.
Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. Klinika adiktologie 1. LF UK Problematika závislosti v psychologickém a sociálním kontextu.
Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK Problematika poruch pozornosti s hyperaktivitou a psychiatrie dětského a dorostového věku.
Odb. as. MUDr. Martina Zvěřová, PhD.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965317

Neurodegenerativní onemocnění + pedopsychiatrie.

MUDr.Pavel Kabíček,CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 2. LF UK
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. Akademie věd ČR
Doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc. 2. LF UK
MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK
Časné markery bipolární afektivní poruchy- studie potomků v genetickém riziku
Psychopatologie a neuropsychologie předčasně narozených dětí
Kognitivní rehabilitace
MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Dospělá, dětská a dorostová psychiatrie
MUDr. Lucie Kališová. PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK

MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06 224 433 458
Poruchy autistického spektra – screening, riziková populace, senzorické abnormality, psychopatologie, farmakoterapie
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

PhDr. Martin Loučka, PhD.
Centrum paliativní péče

prof. MUDr.Jan Roth, CSc.  Neurologická klinika 1. LF UK
doc.MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. NUDZ Klecany
MUDr. Eva Kizlerová, PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK 

Somatická komorbidita v populaci psychiatricky nemocných (mezioborová spolupráce s kardiology, diabetology).

Psychoedukace psychoticky nemocných (programy zaměřené na prevenci relapsu schizofrenie, prevenci somatických komorbidit aj.)

Výzkum patofyziologie nežádoucích účinků psychofarmak

Neurodegenerativní choroby - výzkum z hlediska biochemického a gentického

počet zobrazení: 7551 poslední aktualizace: zapletalova, 27.02.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.