1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 26.09.2013

Struktura studia

Lékařská psychologie a psychopatologie
 
1. ročník
 
Název studijního předmětu: Základy výzkumu v oblasti psychologických behaviorálních věd 
 
Typ studijního předmětu: povinný X  volitelný 
Rozsah studijního předmětu : hod/týden ,     kredity   
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu : 1x měsíčně a 4 hodiny po dobu 2 semestrů
Formy výuky studijního předmětu : přednáška  ,  seminář X   laboratorní cvičení , odborná praxe ,  jiná 
 
Způsob ukončování studijního předmětu :   zkouška  X, klasifikovaný zápočet , zápočet   X,  jiný způsob 
 
Stručná anotace předmětu: Metodologie vědy, základní výzkumné strategie včetně intenzivní a  extenzivní výzkumná strategie a kvalitativního a kvantitativního výzkumu, výzkumný projekt a jeho části (včetně využití možností internetu), statistické metody ve výzkumu (včetně SPSS programu),  aktuální stav výzkumu v psychologických a behaviorálních vědách,  teorie a metodiky současné psychologie, etické otázky výzkumné práce.
 
Odborná literatura: (pro ak. rok 2013/2014 v přípravě)
Batinic B.: Internet für Psychologen. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe Verlag, 2000.
Břicháček V.: Sledování změn v činnostech jedince (Úvod do intenzivní výzkumné strategie). Praha, Zprávy VÚPs, 1981
Ferjenčík J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha, Portál, 2000
Grawe K., Donati R., Bernauer F.: Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe, Verlag für Psychologie, 1994
Jacobi F., Poldrack A. (Hrsg.): Klinisch – Psychologische Forschung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe, Verlag für Psychologie, 2000
Kerlinger F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia, 1972
Papica J.: Základy psychometrie, Olomouc, FF UP, 1984
Petermann F.: Einzelfallanalyse, R. Oldenbourgh Verlag, 1996
Říčan P.: Úvod do psychometrie. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava n.p., 1980
Strauss A., Corbinová J.: Základy kvalitativního výzkumu. Brno, Boskovice, Sdružení Podané ruce, Albert, 1999
Vymětal J. a kol. Obecná psychoterapie. Praha, Psychoanalytické nakl., 1997 


2. ročník
 
Název studijního předmětu:  lékařská psychologie a psychoterapie
Typ studijního předmětu:  povinný  X,    volitelný  ,   
Rozsah studijního předmětu[1] :   hod./týden  ,     kredity  ,
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu : 1x měsíčně á 4 hodiny po dobu jednoho semestru
Formy výuky studijního předmětu[2]:  přednáška  ,  seminář  X,  laboratorní cvičení  , odborná praxe  ,  jiná  
Způsob ukončování studijního předmětu:  zkouška  , klasifikovaný zápočet  X, zápočet  , jiný způsob  
Stručná anotace předmětu: Vymezení předmětů, pojmy osobnost, motivace ad., formování osobnosti ve vývoji (attachment, vliv peer groups apod.), psychologie zdraví (včetně pojmu odolnosti), psychologie nemocného a osob jemu blízkých,  psychologická péče, vztahy a komunikace zdravotník – pacient - rodina, krizová intervence, ovlivňování kognicí a emocí psychologickými prostředky, psychologie bolesti, umírání a smrt, indikace a cíle psychoterapie, účinné faktory léčby psychologickými prostředky, formy a prostředky (metody), psychoterapeutický vztah a proces, diferenciální a obecný model psychoterapie, léčebné ovlivňování jednotlivých poruch zdraví psychologickými prostředky, etika ve vztahu k lékařské psychologii a psychoterapii.
 
Odborná literatura: (pro ak. rok 2013/2014 v přípravě)
Baštecká B., Goldmann P.: Základy klinické psychologie. Praha, Portál, 2001 

Bob P.: Brain, Mind and Consciousness: Advances in Neuroscience Research, Springer, 2011

Bob P.: Brain and Dissociated Mind, Nova Science Publishers, 2008
Feldman H.: Kompendium lékařské psychologie. Praha, Victoria Publishing, 1994
Kratochvíl S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál, 1997
Křivohlavý J.:  Psychologie zdraví. Praha, Postál, 2001
Langmeier J., Balcar K., Špitz J.: Dětská psychoterapie. Praha, Portál 2000
Možný P., Praško J.: Kognitivně – behaviorální terapie. Úvod do teorie a praxe. Praha, Triton, 1999
Prochaska J.O., Norcross J.C.: Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha, Grada Publisching, 1999
Mareš J. a kol.: Dítě a bolest. Praha, Grada Publishing, Avicenum, 1997
Vymětal J.: Lékařská psychologie. Praha, Psychoanalytické nakl. J. Kocourek, 1999
Vymětal J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha, Psychoanalytické nakl. J. Kocourek, 1997
Vymětal J. a kol.: Speciální psychoterapie (úzkost a strach). Praha, Psychoanalytické nakl. J. Kocourek, 2000
Vymětal J., Rezková V.: Rogersovský přístup k dospělým a  dětem. Praha, Portál, 2001.
Yalom I.D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace, 1999 
 
2. ročník


Název studijního předmětu: biopsychosociální přístupy ve zdraví a nemoci 
Typ studijního předmětu:  povinný  X,    volitelný  ,   
Rozsah studijního předmětu[3] :   hod./týden  ,     kredity  ,
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu : 1x měsíčně á 4 hodiny po dobu jednoho semestru
Formy výuky studijního předmětu [4]:  přednáška  ,  seminář  X,  laboratorní cvičení  , odborná praxe  ,  jiná  
Způsob ukončování studijního předmětu:  zkouška  ,   klasifikovaný zápočet  X,  zápočet  , jiný způsob  
 
Stručná anotace předmětu: Vymezení předmětu, základní pojmy, psychosomatická a behaviorální medicína, konzultační psychiatrie, genom a envirom, ontogeneze lidské psychiky, biopsychosociální aspekty rozvoje lidské psychiky v dětství, psychodynamické aspekty duševního zdraví a nemoci, zdravotní zátěž v moderních společnostech, vliv životní stylu a psychosociálních faktorů, sexuální chování jako rizikový faktor poruch zdraví, kvalita života, organizace zdravotní péče a její efektivita, biopsychosociální aspekty spánku a bdění, příjmu potravy, agresivity, stárnutí
 
Doporučená literatura:
Baštecký J.: Psychiatrie, právo a společnost. Praha, Galén, 1997
Beran J.: Lékařská psychologie v praxi. Grada, Praha, 2010, 144 s.
Beran J.: Základy psychoterapie pro lékaře. Grada, Praha 2000 

Gelder, M., Andreasen, N., Lopez-Ibor, J., Geddes, J.: New Oxford Textbook of Psychiatry, Second ed., 

Oxford University Press, 2009
Hort,Vl., Hrdlička,M., Kocourková,J., Malá,E., et al.: Dětská a adolescentní psychiatrie. 1.vyd., Praha, Portál 2000. 496 stran.
Jirák, R. a kol.: Gerontopsychiatrie. Praha, Galén, 2013, 350 s.
Kocourková,J., Hort,V.: Psychodynamika a psychoterapeutická východiska
u mentální anorexie v adolescenci. Čs.psychiatrie,91,1995,1,s.50-57.
Koukolík, F. - Jirák, R.: Alzheimerova choroba a další demence. Grada, Praha, 1998.

Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie, 6. akt. vyd., Portál, 2012

Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V.: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV, 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

Miovský, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Grada, 2006.

Möller, H.J., Laux, G., Kapfhammer, H.P.: Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, Springer, 2010
Nevšímalová, S., Šonka, K.: Poruchy spánku a bdění. Praha, Maxdorf, 1997
Papežová, H.: Poruchy příjmu potravy In: Standardy Psychiatrie, Ed.J. Raboch, Galén, 149-151, 1999.
Papežová, H.: Motivační terapie u poruch příjmu potravy. Čs a Sl Psychiatrie, 8, 2000

Papežová, H.: Spektrum poruch příjmu potravy, Grada, 2010

Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie, 4. akt. vyd., Grada, 2012
Raboch J., Pavlovský P., a kol.: Psychiatrie. Praha, Karolinum , 2012, 468 s.

Rush, J., First, M., Blacker, D.: Handbook of Psychiatric Measures, Second ed., 

American Psychiatric Publishing, 2007
Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha, Psychoanalytické nakl., 1997
Vymětal, J. a kol.: Speciální psychoterapie. Praha, Psychoanalytické nakl., 2000
Vymětal, J., Rezková, V.: Rogerskovský přístup k dospělým a dětem. Praha, Portál, 2001

Vymětal, J.: Lékařská psychologie, 3. akt. vyd., Portál, 2012
Weiss,P.: Sexuální deviace - klasifikace, diagnostika  a terapie. Portál, Praha 2002
Weiss.P., a kol.: Sexuologie. Grada, 2010, 744 s.
Zvolský, P.: Rozvoj genetiky v psychiatrii. Praha, Avecinum, 1990

3. ročník
 
Název studijního předmětu:  doktorandský seminář 
Typ studijního předmětu:  povinný  X,    volitelný  ,   
Rozsah studijního předmětu [5] :   hod./týden  ,     kredity  ,
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu :  1x měsíčně a 4 hodiny po dobu 2 semestrů
Formy výuky studijního předmětu [6] :  přednáška  ,  seminář  X,  laboratorní cvičení  , odborná praxe  ,  jiná  
Způsob ukončování studijního předmětu:   zkouška  ,     klasifikovaný zápočet  ,  zápočet  ,  jiný způsob  X obhájení disertační práce
Stručná anotace předmětu: doktorandi budou referovat o realizaci, průběžných a konečných výsledcích svých disertačních prací.
 
Odborná literatura: dle zaměření disertačních prací.
 
Příklady témat dizertací:
Imunita a akutní (chronická) psychická zátěž
Osobnostní charakteristika a prožitek bolesti
Emoční stav pacienta a psoriáza
Vliv způsobu komunikace na vytváření vztahu mezi lékařem a pacientem
Spolupráce pacienta při léčbě a úroveň vztahu mezi lékařem a pacientem
Rodina a chronicky nemocné dítě
Vliv  psychologické intervence (např. relaxace) na imunitní systém
Úzkostné poruchy a inkongruence
Etiopatogeneze somatoformních poruch ve vztahu k selfkonceptu
Evaluace psychoterapeutických systémů (komparace)
Úroveň sebeexplorace pacienta v závislosti na projevované empatii, akceptaci a autenticitě terapeuta
Poruchy příjmu potravy
Duševní poruchy v peri- a postmenopauze
Biopsychosociální faktory ovlivňující agresivitu
Sexuální delinkvence

[1]  Uvádí se rozsah studijního předmětu v hodinách, kreditech nebo se uvede jiný způsob kvantifikace rozsahu.
      Tento způsob je nutné popsat, avšak pouze u jednoho z předmětů s jiným způsobem kvantifikace.
[2]  Uvést všechny realizované formy výuky studijního předmětu.
[3]  Uvádí se rozsah studijního předmětu v hodinách, kreditech nebo se uvede jiný způsob kvantifikace rozsahu.
      Tento způsob je nutné popsat, avšak pouze u jednoho z předmětů s jiným způsobem kvantifikace.
[4]  Uvést všechny realizované formy výuky studijního předmětu.
[5]  Uvádí se rozsah studijního předmětu v hodinách, kreditech nebo se uvede jiný způsob kvantifikace rozsahu.
      Tento způsob je nutné popsat, avšak pouze u jednoho z předmětů s jiným způsobem kvantifikace.
[6]  Uvést všechny realizované formy výuky studijního předmětu.

počet zobrazení: 4077 poslední aktualizace: schamb, 26.09.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.