1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 19.09.2017

Otázky ke zkoušce (pro 1. ročník)

Náhradní zkoušení pro studenty 1. ročníku proběhne 7. 11. 2017 ve 12:00.

 

Pro školní rok 2016-17 v rámci zkoušky pro první ročník je možné vykonat tuto zkoušku dvěma způsoby:

 

1. Vypracováním přehledového článku na zvolené téma týkající se disertační práce v rozsahu 15 a více stran (písmo Times New Roman dvojité řádkování, velikost písma 12) včetně literárních odkazů ne více než polovina textu referencí. Článek může být vypracován v českém nebo anglickém jazyce tak, aby tento článek mohl sloužit jako podklad pro publikaci a zároveň být použit jako součást teoretické části disertační práce.

Součástí této formy zkoušky bude také recenzní řízení ve stylu obvyklém v odborných časopisech prostřednictvím dvou  recenzí. První recenze článku může být realizována školitelem nebo jiným recenzentem, který je odborníkem v uvedené oblasti a to v obvyklém rozsahu (cca 1/2 strany textu). Druhé recenzní řízení bude provedeno v rámci oborové rady, kdy bude obsah článku prezentován prostřednictvím krátké powerpointové prezentace v rozsahu cca 5-8 minut po níž bude realizována diskuse k uvedenému tématu přinášející podněty k uvedené práci. Součástí zkoušky je vedle prezentace také odevzdání kopie tohoto článku a recenze při zahájení zkoušky.

 

2. Druhá možnost vykonání zkoušky bude stejná jako v předchozích letech.

Otázky ke zkoušce pro 1. ročník – Základy výzkumu v oblasti psychologických a behaviorálních věd 

 1. Základní dokumenty pro bioetiku a výzkum v této oblasti
 2. Psychiatrické posuzovací stupnice
 3. Kvalitativní přístup ve výzkumu, jeho místo a základní principy
 4. Části výzkumného projektu
 5. Hypotéza, teorie a falzifikace
 6. K čemu slouží program SPSS
 7. Nosné principy bioetiky
 8. Metody tvoření dat pro kvalitativní zpracování
 9. Data a jejich sběr v psychologii a behaviorálních vědách
 10. Paradigma ve vědeckém poznání
 11. Jaké jsou hlavní statistické procedury
 12. Výzkum psychoterapeutického procesu
 13. Etická problematika biopsychosociálního výzkumu
 14. Kvalitativní metody zpracování dat
 15. Mechanistické paradigma v medicíně, determinismus a redukcionismus
 16. Jaké jsou způsoby prezentace dat
 17. Etické aspekty výzkumu v psychoterapii a behaviorálních vědách
 18. Kvantitativní metodologie (výzkumná strategie)
 19. Psychologické testy
 20. Využití internetu ve výzkumu
 21. Pozorování jako zdroj dat
 22. Jazyk vědy
 23. Vyhledávání literatury
 24. Proměnné ve výzkumu
 25. Hodnocení vědecké publikace
 26. Experiment – experimentální projekty
 27. Metaanalýza
 28. Podstata a úroveň měření ve výzkumu
 29. Psaní vědeckého článku
 30. Rozhovor jako zdroj dat


 

počet zobrazení: 3038 poslední aktualizace: zapletalova, 19.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.