1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
schamb 26.09.2013

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

 1. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z PGS (pro 3. ročník) – obor Lékařská psychologie a psychopatologie

  Část I. Lékařská psychologie:

  1. Úloha lékařské psychologie v dnešní medicíně
  2. Bioekopsychosociální přístup ke zdraví a jeho poruchám, celostní medicína a biomedicína
  3. Vývojová psychologie
  4. Osobnost
  5. Motivace člověka
  6. Rodina a její význam pro jedince
  7. Vztah pacient – lékař a jejich vzájemná komunikace
  8. Psychologický přístup k nemocnému a důležitým osobám z jeho života
  9. Rozhovor lékaře s pacientem
  10. Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám
  11. První setkání s dospělým pacientem v ambulantní praxi
  12. Základní psychologická péče o ambulantně vedené pacienty
  13. Psychologická péče o hospitalizované pacienty
  14. Psychologická péče o tzv. psychosomaticky nemocné (včetně somatoformních poruch zdraví)
  15. Bolest a její mírnění psychologickými prostředky
  16. Úzkost a strach
  17. Truchlení a deprese
  18. Hněv a agresivita
  19. Problematika umírání a smrti
  20. Duševní krize, psychologická první pomoc a intervence v krizi
  21. Psychoneuroimunologie
  22. Psychologická diagnostika
  23. Vymezení oboru psychoterapie
  24. Historie a současný stav psychoterapie
  25. Indikace a cíle psychoterapie
  26. Psychoterapeutická změna a její zjišťování
  27. Formy a prostředky psychoterapie
  28. Psychoterapeutický vztah a psychoterapeutický proces
  29. Účinné faktory psychoterapie
  30. Výzkum v psychoterapii
  31. Obecný model psychoterapie
  32. Etika a psychoterapie
  33. Behaviorální terapie (včetně kognitivního a kognitivně behaviorálního přístupu)
  34. Rogersovská psychoterapie
  35. Psychoanalytická psychoterapie
  36. Logoterapie a existenciální analýza
  37. Sugestivní postupy včetně hypnózy
  38. Tvarová terapie
  39. Systemická rodinná terapie
  40. Psychoterapie a ostatní formy léčebného ovlivňování poruch zdraví(socioterapie atd.)

  Část II: Psychopatologie

  1) Postavení psychiatrie v současné medicíně
  2) Genetická koncepce v psychiatrii
  3) Neurobiologie
  4) Poruchy osobnosti
  5) Vědomí a jeho poruchy
  6) Pudy a instinkty a jejich poruchy
  7) Emoce a jejich poruchy
  8) Myšlení a jeho poruchy
  9) Vnímání a jeho poruchy
  10) Paměť a její poruchy
  11) Jednání, chování a vůle jejich poruchy
  12) Inteligence a její poruchy
  13) Klinické psychiatrické vyšetření, psychopatologický rozbor
  14) Transkulturální psychiatrie
  15) Zobrazovací metody v psychiatrii
  16) Klasifikační systémy v psychiatrii, psychiatrická epidemiologie
  17) Organická poškození mozku
  18) Symptomatické psychické poruchy
  19) Duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu
  20) Duševní poruchy vyvolané požíváním návykových látek jiných než alkoholu
  21) Schizofrenie a další psychotické poruchy
  22) Schizoafektivní poruchy
  23) Afektivní poruchy
  24) Obsedantně kompulzivní porucha
  25) Úzkostné poruchy
  26) Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
  27) Disociační poruchy
  28) Somatoformní poruchy
  29) Poruchy příjmu potravy
  30) Sexuální dysfunkce
  31) Psychosomatika
  32) Specifické poruchy osobnosti
  33) Poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference
  34) Mentální retardace
  35) Syndrom týraného dítěte, poruchy sociálních vztahů, tikové poruchy
  36) Právní postavení duševně nemocných a soudní psychiatrie
  37) Sebevražednost
  38) Poruchy spánku
  39) Stáří z hlediska psychiatricko-psychologického
  40) Duševní poruchy v dětském věku


  Povinná literatura:

  Raboch, J., Zvolský, P.: Psychiatrie. Praha: Galén, 1. vydání 2001
  Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Praha: Portál, 3. vydání, 2003
  Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha: Grada Publishing, 2. vydání, 2004

  Doporučená literatura:

  Baštecká, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, 1. vydání, 2003
  Baštecká, B., Goldmann, P.: Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 1. vydání, 2001
  Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E.: Dětská a adolescenční psychiatrie. Praha, Portál, 1. vydání 2000
  Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2. vydání, 2002
  Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál, 1. vydání, 2001
  Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 1. vydání,2002
  Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J: Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2. vydání, 2002
  Praško, J.: Úzkostné poruchy. Praha, Portál, 1. vydání 2005
  Raboch, J., Pavlovský, P., Janotová, D.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Praha: Triton, 4. vydání, 2006
  Raboch, J., Jirák, R., Paclt, I.: Psychofarmakologie pro praxi. Praha: Triton, 1. vydání 2005
  Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada Publishing, 2. vydání,2003
  Vymětal,J. a kol.: Speciální psychoterapie (úzkost a strach). Praha: Grada Publishing, 2. vydání, 2006

 

počet zobrazení: 2830 poslední aktualizace: schamb, 26.09.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.